BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15 1     1   1 1       1               1                 1       1 1   1   1           1 1                       1     1 00
01 14             1         1   1 1   1       1         1 2         1 1                           1             1         1 01
02 6                       1   1 1           1                                             1                   1           02
03 9         1   1             1                       1                                 1               2   1         1   03
04 13 1   1 1             1           1   1     1               1           1 1 1                               1     1     04
05 11                 1           1       1     1 1         1     1               1   1                   1     1           05
06 9           1           1 1                     1       1   1     1                     1                       1       06
07 12         2         2                       1       1     1             1   1             1 1 1                         07
08 9                                                 1                                     2 1 1   2           1 1         08
09 10   1         1                         2     1 1                                   1     1     1             1         09
10 15   1             1   1         1           1             1           1         1 1 1 1   1             1     1       1 10
11 6       1             1             1     1                         1               1                                   11
12 16 1         1 1     1 1   1     1 1       1                         1             1               1         1 1 1 1     12
13 12                 1                 1   1             1                   2         1     1 1 1         1         1     13
14 19   1           1       1             1               2 1   1             1                 2 1 2   1   1     1       2 14
15 5               1 1                   1           1     1                                                               15
16 7             1                                 1               1                     1                   1   1       1 16
17 10         1                   1     1     2                                             1             1 1           1 1 17
18 11           2       1 1       1                       1       1                     1           1 1 1                   18
19 15       1                 2 1             1 1         2       1     1       1   1                         1 1   1       19
20 9 1 1   1           1     1       1         1                                               1       1                   20
21 11                 1     1                 1     1       1           2                       1     1         1   1       21
22 12     1                             1   1     1                                 1     1   1     1 1     1     1       1 22
23 12 1   1                         1       2                     1       1         1                     1   1   2         23
24 9             1       1                 1   1                           1 2                     1       1               24
25 13   1         1     1                       1         1     1                         1 2     1         1     1     1   25
26 11     1                 2   1             1                             1         1             1 1   1             1   26
27 15       1     1       1 1   1 2         1       1 1   1       1 1                     1                           1     27
28 13                     1       1 2     1       1   1     1                         2       1 1             1             28
29 9                             1   1                     1   1           1 1             1                       1     1 29
30 4                                         1                                         1         1         1               30
31 8 1                                   1                             1             1         1 1         1 1             31
32 11                                 1         1                           1   1 1   1     1             1       1 1   1   32
33 8       1 2             1                   1                           1                               1         1     33
34 14     1     2         1                 1           1         1         2     1   1       1         1         1         34
35 11   1             1             1     1                   2                 1         1 1       1                     1 35
36 15   1                       2 1     2   1     1 1   1     1 1                     1         1                     1     36
37 5     1   1   1                 1             1                                                                         37
38 11                           1   1 1   1                       1   1         1                       1   1 1       1     38
39 10         1                       1 1                   1         2   1     2       1                                   39
40 12             1   2                 1               1     1   1           1   1             1 1             1           40
41 6           1                         1                       1                                           1         1 1 41
42 14 1 1           1 1                 1         1     1           1   2   1         1         1                     1     42
43 4         1                                                       1         1                     1                     43
44 18     1                     1               2   1         1   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1   44
45 5           1     1                                                 1                     1                   1         45
46 9       1             1                         1           1                   1       1 1           1 1               46
47 14         2         1       2                                   1     1 1       2           1 1           1       1     47
48 14             1 1     1                 1 1   1                     1                 2         1 1 1             1 1   48
49 8                     1   2                                         1 1         1                   1       1           49
50 14 1   1                           1 2   3               1   1                         1           1         1     1     50
51 12   1                       1       1         1       1 1       1   1         1   1                       1   1         51
52 10           2                       1             2                               1     1         2             1       52
53 10     1     1           1 1       1   1   1                                           1         1                     1 53
54 9           1         1               1                       1   3       1                             1               54
55 8                         1 1             1         1     1 1                   1                               1       55
56 9                       1                                   1       1     1                   2     1       2           56
57 15       1   1 1 1     2       1                   1                   1     1                 2       2   1             57
58 9     1 1       1   1             1     1           1                               1   1                               58
59 13                 1           1           1     2       1     1   1           1 1   1                 1           1     59
60 12           1 1             2   1             1       1                     2           1 2                             60
61 17     2         1 1                                   1   1   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1   61
62 12 1 1       1                 1             1     2 1                                             3                 1   62
63 11   1           1         2 1                     1             2 2                   1                                 63
64 9                   1 1                   1                       2   1                             1       1         1 64
65 8                                 2                       1                                         1 1         2     1 65
66 11                       1       1             1 1   2                 1         1   1   1       1                       66
67 11       1     1 1 1                     1 1     1         1                         1     1                           1 67
68 6                 1                                           1             1                                       2 1 68
69 9       1       1       1       1                     1         1               1                     1             1   69
70 7     1         1                   1               1       1             1                 1                           70
71 10             1     1   1                 1       1 2       1                                             1     1       71
72 5                                     1                                         1                   1       1       1   72
73 8           1   1                           1 1                     1             1 1                             1     73
74 10 1               1 1                         1         1                                 1         1   1 1         1   74
75 11   1                               1   1         1                               1 2     1                   1 1   1   75
76 9         1     1                           1               2   1                             1 1               1       76
77 13   1   1           2         1                       1                       1 1       1   1           3               77
78 15   1     1         1                           1 1       1       1   2       2   1   1                       1   1     78
79 9         1       1                       1 1 2                         1   1                 1                         79
80 12 1       1         1   1 1   1     1           1     1         1         1                     1                       80
81 13   2                                           1     1   1                 1 1   1 1         1       1   2             81
82 11   1           1     1 1     1       1                     1           1           1                 1             1   82
83 10 1                 1               1 1         1       1 1         1   1                             1                 83
84 7                         1       1               1     1           1                 1                 1               84
85 12       1           1     1                 1         1         1             1           1       1 2       1           85
86 7 1 1                                         1                 1       1                                 1           1 86
87 10     1                 1     1 1     1       1     1                   1                                         1   1 87
88 9               1         1       1             1               2     1               1             1                   88
89 12       1 1       1           1                   1 1   2   1       1               1       1                           89
90 12 1     1     1 2                                         1 1               1 2         1                       1       90
91 8                               1 1           1               1     1     1   1               1                         91
92 8 1       1     1   1           1           1                 1 1                                                       92
93 14                       1   1     1                       1           1     1 1 1     1             2 1   1     1       93
94 4     1                                           2                                               1                     94
95 18     3 1 1       1             2                             1       3       1 2           1     1               1     95
96 9 2     1                       1   1             1           1       1                             1                   96
97 11           1             1           1                 1 1                               1   1 1         1 1     1     97
98 9                                     1 1                 1           1     1 1                       1       1     1   98
99 15 1           1           2     1 1             1   1       1             1     1           1               1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng