BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9 1         1                                     1 1       1                                       2         1   1     00
01 9         1             1         1           1           1               1 1               1                         1 01
02 13   1   2               1               1   1     1     1     1       1                                   1 1   1       02
03 9                     1                   1 1                   1           2                     1       1   1         03
04 10 1   1                               1                         1               1 1       1           1 1         1     04
05 10           1     1       1   1   1                   1   1                                   1           1     1       05
06 10                 1   2             1     1   1     1 1                           1 1                                   06
07 14         2   1                               1                 2             1                   1   2     2     1 1   07
08 11 1   1     2             1       1 1                 1                             1                 1             1   08
09 11     1               1       1             2         1       1                   1 1       1                         1 09
10 8 1               1       1       1     1                                 1             1                 1             10
11 14   2                       1 1 1 1       1                               1                   1 1     1           1   2 11
12 17         1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1           1             1                 1 12
13 10         1   1                   1   1                       1 2             1                           1 1           13
14 11                         1             1   1           1 1         1 1       1       1           1                 1   14
15 10 1   1           1 1                                       1           1         1             2           1           15
16 13     1                     1       1 1                     1     1   1       1             1     1         1       2   16
17 10     1           1 1 1 1           1   1       1                         1     1                                       17
18 8       2       1   1             1       1         1                                               1                   18
19 10   1               1             1         1           1                             1                 1 1     1     1 19
20 9 1     1                 1                                       1 1           1   1                       1 1         20
21 7           1                             1           1 1                                     1       1       1         21
22 15   1   1     1       1     1                 1             2 2       1   1   1                             1         1 22
23 12 1           1                                   1     1 1       1                 1   1 1 2                 1         23
24 11                       1             1   1 1           1         2   1 1                         1             1       24
25 8   1         1                 1                                                                     1   1       3     25
26 14 1                   1   1         1           1 1       1   1   1       1         1         1         1 1             26
27 14     1 1                       2 1       1   1       1           1         1             1   1           1   1         27
28 7                                 1             1                               1 1 1 1       1                         28
29 11 1       1     1                                 1   1   1                 1         1       1 1 1                     29
30 17   2           1             2     1   1   1 1                   1   1   1     1           1   1       1             1 30
31 15         1       1 1                   1           1       1                 1   1             2 1         3     1     31
32 15   1                 1     2                 1   2 2             1   1             1   1           1 1                 32
33 8               1                       1                                     1         1     1                     2 1 33
34 3                               1                                   1                             1                     34
35 8       1   1       1         1 1                   1 1                                           1                     35
36 11 1               1                 1         1       1   1                 1               1   1         1     1       36
37 16       1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1         1       1                             37
38 8   1 2       2       1                       1                       1                                                 38
39 10             1         1                       1                     1                   1   1   1     1       1 1     39
40 7     1               1                 1       1 1                     1                                 1             40
41 9                 1   1 1 1               1                   1               1                   1     1               41
42 11                       1           1       1               2               1   1               1   1 1     1           42
43 13             1     1           2   1 1               2             1           1   1     1                       1     43
44 10             1   1             1       1         1             2           1           1                         1     44
45 10 1 1         1 1             1       1                           1                                       1 1       1   45
46 13       1   1     1   1                   2       1     1     1         1           1         1         1               46
47 13       1   1 1     2 1                                         1 1 1         1   1                 1           1       47
48 11         2 1               2     1   2         1                     1                                               1 48
49 10                             1 1     3     1                                             1   1         1   1           49
50 5         1 1       1       1       1                                                                                   50
51 13                                       1           1   1           1       1     2     1   2         2           1     51
52 12 1                     2             1           2                               1     1 2         1               1   52
53 4         1     1                                   1                                                               1   53
54 15         1               1                   1   1       1     1     1           1 2   3           1       1           54
55 16       2         1     1             1                 1     1           1             1       1       1 1   1   1   2 55
56 8   1         1             2                     1   1           1                   1                                 56
57 12   2                             1         1         1               1 2             1           1   1       1         57
58 9 1                 1       1                         1 1                     2       1                     1           58
59 9                                             1 2       1             1                                 2         1 1   59
60 7     1     1               1               1   1       1                                   1                           60
61 12     1   1                       1                     1 1 1                   1     1       3     1                   61
62 11                     2             1                             1         1     1       1 1       1   1         1     62
63 12                 1                     1               1 1   1       1 1   1       1   1 1               1             63
64 13   3 1           1     1             1                             2   1   1                         2                 64
65 15                       1       1 1   1     1             1         4         2 1       1       1                       65
66 9           1           1                       1   1             1       1           1           1             1       66
67 10             1               1     1           3               1           1   1             1                         67
68 10                 1                 1 1             1                   1 1 1       1                     1           1 68
69 12         1               1             1 1             1                             1   2 1     1   1       1         69
70 9       1         1     1                 1   1                             1                 1 1                   1   70
71 10                   1                       1       1 1 1         1                                         1 2 1       71
72 15 1       1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 1 1                 1     1                 72
73 11 1         2               1 1                                                   2   1   1             1 1             73
74 12                         1         1       1             1     1   1     1     1         1 1     1             1       74
75 15 1             2   1     1   3                 1   1       1       1   1                             1             1   75
76 13                   1               1       1 2 1   1     1                   1 1                   1   2               76
77 13           1       1           1                           3   1   1       1       1         1                 2       77
78 10     1                                           1                 1   1         1         1       1           2 1     78
79 10       1                 1 1     1                 1   1                 1               1     1 1                     79
80 13         1   1 1               1             1   1             1       2     1 2       1                               80
81 7                             1         1                         1                     1           1             1   1 81
82 10       1       1         1     1   1           1         2                                         1               1   82
83 11               1                       1                 1           2     1     1 1   1       2                       83
84 8       2               1                                                     1                 1     1 1             1 84
85 12 1             1   1         1         1           1                             1     1   1       2         1         85
86 8 1                 1   1 1       1       1 1                                   1                                       86
87 7                         1   2                           1                           1     1                 1         87
88 8             1 1     1                                                         1         1       1       1         1   88
89 12     1     1   1       1   2   1         1       1   1         1                         1                             89
90 17           1     3                                   1     1 1   1     2 2           2       1   1         1           90
91 4             1                                     1                           1               1                       91
92 10           1                       1   1               1           1         1       1     1             1           1 92
93 11     1                   1   1             1   1               1                           1       1         1 1     1 93
94 6               1                                                       2           1 1                               1 94
95 4   1                               1     1                                           1                                 95
96 12         1     1                 1   1             1         1 1                       1               1     1 1 1     96
97 7     1                                         1 1         1                                           1       1   1   97
98 11     1               1   1 1                 1                           1         1                         1 1   2   98
99 9         1             1       1 1     1                                 1     1                             2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
Ngày
/
Tháng