BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13 1   1           1   1 1                       1         1                 1       1       1             1     1 1     00
01 13         1                 3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     01
02 7       1                       1                           1                     1 1     1       1                     02
03 10     2 1         2         1   1                     1                                           1             1       03
04 5           1   1     1   1                                                                   1                         04
05 6             1           1           1                                   1                                   1       1 05
06 11                         1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1   06
07 10       1             1               1         1                     1       1         2 1         1                   07
08 15   2         1         1     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1         08
09 14 1 1       1       1   1       1                           1                       1 1 1                 1       1   2 09
10 13         1         1           2     1   1                                     1   2                           1 1   2 10
11 15                 2       1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1           11
12 11                 1     2       1       1 1       1     1                           1 1           1                     12
13 7             1     1             1                         2                                     1   1                 13
14 10   1         1               1                       1     1 1   1     1                             1 1               14
15 11 1             1                                           1 1         1 2   1         1   1 1                         15
16 9 1     1               2               1                 1 1     1         1                                           16
17 6       1                     1                                   1                 1                             1 1   17
18 14     1   1 1             1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1           18
19 9                     1                 1   1   2                                       1     1       1           1     19
20 13   1       2                       2     1   1     1     1     1           1           1             1                 20
21 6       1           1                               1   1                                 1     1                       21
22 10                                   1     1 1       1 1   1                                     1 1             2       22
23 14 1 1 1         1           1             1         1 1           1           1     1       1   1               1       23
24 12           1                             1                   1   1           1         2 2         2         1         24
25 10             1           1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           25
26 13 1 2 1                   1       1                   1     1         1             1 1                       1     1   26
27 9     1           1               1                             1                           1   1     1           1   1 27
28 10             1     1                       1       1                                         1 2   1   1         1     28
29 4 1                                         1                               1   1                                       29
30 14           1   1                               2 2 2 1             1 1                 2             1                 30
31 12     1         1 1         1       1 1           1 1           1                             1       1       1         31
32 14   1   1             1     2       1           1                     1             2       2           1     1         32
33 13         1 1 1             2   1 1         1   1                   1             1             1         1             33
34 7                                           1                 1         1       1         1     1                 1     34
35 10         1             1 1               1   1               1           1             1   1       1                   35
36 15 1         1           1       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 36
37 9                         1                         1   1       1           1               1 1       1     1           37
38 11                   1                     1   1                                                 1 2       1 1         3 38
39 12   1               1             1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     39
40 7   1                                                   1     1         1     1                     1   1               40
41 10 1         1                           1   1                   1                 1 1   1     1                     1   41
42 10 1                         1       1                 2     1       1               1     1                     1       42
43 9 1 1           1             1                               1         1 2                               1             43
44 10       1                       1       1 1     1               1                                   1   1           1 1 44
45 8     1   1   1           1                                         1         1       1                 1               45
46 17               2       1         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1   46
47 7       1 1                   1                               1                   1   1                               1 47
48 14       1           1 1               1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1       48
49 12       1                                 1   1 1 1               1 2           1   2                             1     49
50 12 1       1               1   2                         2 1             1   1               1       1                   50
51 7     1       1         1         1                     1                     1             1                           51
52 6                     1     1         1   1           1                       1                                         52
53 8                                   1               1                 1   1                       1       1 1         1 53
54 4                                     1         1                                     2                                 54
55 9     1     1   1               1   1       1                                   1                       1     1         55
56 16   1                 3     1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1   56
57 10                     1   1       1 1                                 1     1                             2   2         57
58 18       1                       1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1   58
59 9         1     1                     1                           1 1     1               1               1     1       59
60 9   1           1             1                 1 1             1 1                             1                     1 60
61 10                       1 1             1 1             1               1             1       1         1   1           61
62 13           1 2     1     1                   1 1                               1       1 1     1         2             62
63 12 1           1   1     1                   1                           1 1                     1 1 1           1   1   63
64 11     1 1 1     1                           1                           1 1       1             1               1 1     64
65 8             1       2           1   1                     1     1                                         1           65
66 12                 1         1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1   66
67 10 1                                                 1     1           1 1     1   1       2                         1   67
68 9   1       1 1       1                                   1                                   1 1     1     1           68
69 4                             2         1 1                                                                             69
70 9     1 1         1                                         1         1 1   1     1               1                     70
71 8                 1 1             1                               1                     1   1                       1 1 71
72 12                     2             1         1               1 1             1 1 1               1           2         72
73 9       1                   1                     1       1         1     1           1           1                 1   73
74 9       1               1 1                             1   1               1                           1   1 1         74
75 9 2         1       1                                           1             1 1         1       1                     75
76 10                               1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1   76
77 17   1               1             1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1   77
78 13     1       1         1       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1 78
79 8 1                         1                 1           1         1     1                                   1 1       79
80 11           1             1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 80
81 8               1 1                 1       1 1                         1           1 1                                 81
82 8 1       1 1     1   1                   1         1   1                                                               82
83 11       2                     1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1         83
84 7         1     1                     1 1                 1         1 1                                                 84
85 9             1                       1                         1   2 2           1                           1         85
86 8                       1                     1                 1       1     1       1                     2           86
87 6             1   1   1           1           1                     1                                                   87
88 9     1                                           1           1     1       1           1           1   1 1             88
89 17         3         2         1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1     89
90 11               1 1                       1           1       1   1 1         1       1       1             1           90
91 18     1             1                 1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2     91
92 11                             1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1           92
93 9               1                 1   1       1                         1         2           1                 1       93
94 11     1   1     1 1 1             1   1                 1 1   1                           1                             94
95 14   1     1                   1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1               95
96 14   1 1           1     1 2                   1 1         1             1         1           1     1       1           96
97 14             1 1   1           1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1 97
98 17           2       1       1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2             98
99 17         1             1     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng