BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9       1                       1                       1 1               1                 1       1   1     1         00
01 8             1                                         1                               1 1 1               1 1   1     01
02 9             1             1                                                 1   1               2     1   1       1   02
03 13                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1             03
04 12   1           1       1                         1       1 1 1         1             1                   1       1   1 04
05 8           1       1                 1         1                           1                     1     1   1           05
06 16 1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                         06
07 14           1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1   07
08 14 1 1       2             1                 2                             1       1 2             1                 2   08
09 10           1                   1                 1           1           1       1       1         1       1       1   09
10 10     1       1           1       1                   1             2                         1         1           1   10
11 17     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1             1                 1     1       11
12 6 1                                                               1             1           1               1     1     12
13 10   1 1                 1                     2                             1 1                 1   1     1             13
14 13                     1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2                     1 14
15 12               1 1   1               1     1             1   2         1     1     1                 1                 15
16 8                         1   2           1       1             1                       1                         1     16
17 9   2                                   1           1                     1           2     1           1               17
18 14                   1   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1               1         18
19 11                                               1 1 1         1             1       1                   1         4     19
20 13         1             1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1               20
21 11             1                 1   1     1                 1   1       1           1 1               1               1 21
22 6       1                         2                           1       1                   1                             22
23 5                         1   1                             1       2                                                   23
24 9     1   1               1           1               1     1                     1           1                     1   24
25 9     1 1                         1 1           1                 1 1                                 1               1 25
26 13 1       1   1       1           1               1                 1 1             1     1 1           1         1     26
27 11 1     1   1                 1   1                           1   1     1             2           1                     27
28 12   1     2               1               1         1                       1           1     1               1 1 1     28
29 13                 2   1         1                     1         2   1 2         1               1       1               29
30 11     1                   1   1           1     1         1   1       1         1             1               1         30
31 9               1 1   1             1         1                                 1             1   1 1                   31
32 10                     1   1 1 1                   1 1     1                   1               1         1               32
33 13                 1           1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2                   33
34 9         1   1             1           1           1 1                       1     1                 1                 34
35 15       1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1               2     1   1           1 35
36 14 1                 1         1     2         1         1     1   2     2                                   1 1         36
37 14           1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1                             1   1   37
38 3       1                           1                                                                     1             38
39 9     1 1                                   1     1       1       1             1           1   1                       39
40 9 1                                         1       1                   1                 1           1     1 1   1     40
41 10 1 1           1             1       1   1             1                                     1       1 1               41
42 14         1 1                       1   1               1                   2 1   1           2     1     1           1 42
43 8         1     1                             1       2             1                                       1         1 43
44 8         1                       1           1                 1 1     1         1               1                     44
45 10                       1   1           1   1             1                       1           1         2           1   45
46 10     1               1 1 1             1   1                                     1 1   1           1                   46
47 6       1   1                       1                       1                   1                           1           47
48 9               1         1           1         1             1               1             1                   2       48
49 14               1   1   2     1       1     1               1   1                     1     1   1         1   1         49
50 7                                             1           1 1     1           1 1                                     1 50
51 7       1               1   1       1                         1                                     1                 1 51
52 8                   1 1                                               1           1                 1   1         1   1 52
53 19   1               2 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1   53
54 16                     1         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       54
55 8       1                                           1   1 1 1   1                   1                                 1 55
56 7                                         1               1           2   1         1 1                                 56
57 9   1 1   1   1           1         1                                                                         1   1   1 57
58 10                 1             1 1                 1   1     1       1       1                 1             1         58
59 4                   2                             1                                                       1             59
60 10 1       2           1           1                           1           1       1 1       1                           60
61 14 2 1             1               1             1                                   1       1 1         1   2   1   1   61
62 10           1           1                       1           1       1       1                 1 1     2                 62
63 13   1 1 1     1       1             1         1       1                                 1         1   1       1     1   63
64 15 1                           1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1   64
65 10       1                             1         1       1       1   1         1             1         1   1             65
66 7                         2 1                                         1                 1       1             1         66
67 11 1 1       1                         1           1   1         1                                 2 1       1           67
68 16       1   1   3           1         1           2         1                   1                 1   1   1 1     1     68
69 12   1                 1     1           1     1       1           1   2         1                         1 1           69
70 11         1 1       1 1       1       1         1 1                                             1             1 1       70
71 13 1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1                       1             71
72 10 1 1                       1       1     1         1       1   1     1                             1                   72
73 16                       1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                 73
74 9         1       1               1 1         1 2           1                 1                                         74
75 15       1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1           1 1           1   1           1 75
76 11           1                                         1 1       1                       1 2           1         1     2 76
77 7           1       1       1                       1       1                         1   1                             77
78 15       1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1           78
79 11               1 1     1         1 1                   1 1           1       1       1   1                             79
80 6       1             1         1                                             1   1             1                       80
81 13                 1       1             1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1   81
82 5             1     1                                                   1       1     1                                 82
83 9         1         1                 1         1                                 1 1             1             1   1   83
84 9                 1   1                 1           1   1                         1   2 1                               84
85 19 1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2       85
86 13                               1         2 3             1       1                     1   1 2       1                 86
87 7   2         1                         1                                                       1               1 1     87
88 13   1 1           1                               1     1         1 1           1         1 1   1           1       1   88
89 10                 1               1 1         1           1             2               1         1 1                   89
90 12     1       1           1                 1     1 2   2         1       1                             1               90
91 6     1           1 1       1     1                       1                                                             91
92 11         1                 1   1   1     1 1   1                           2                                 1   1     92
93 10 1   1                               1 1         1         1       1     1             1                     1         93
94 8           1                     1         1                     2               1                           1     1   94
95 15 1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1       1 1     1 95
96 7                           1                     2 1                 1               1           1                     96
97 6                             1 1                                       2       1                               1       97
98 10           1       1       1           1                                       2   1         1                   1 1   98
99 12             1 1       1             1     1                                   1         1 2   1                     2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng