BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15         1         1         1                       1             2 2   2                         1     2       2     00
01 21       1           1           1 1   1   1         1                 1 1     1 1   1 1     1 1 2 1                 2 1 01
02 13 1                               1   1 1   1                     1           1               1   1     2   1       1   02
03 17   1 1       1   1       1         2             1   1   1 1 2 1     1               1                           1     03
04 25   2     2 2 1     2       1       1     1         1 1   1 1   1 1     1             1     1     1           1 1   1   04
05 22                       1   1         3 1 1 1   1     1             1 1   1       1 1   1     1   1       1 1   1 1     05
06 9         1       1       1   1         1                     1 1                                     1             1   06
07 15           1                   1                 1 1 2         1   1         1   1 1     1           1   2             07
08 17   1 3   1         1             1 1     1   1                   2               1     1 1   1         1               08
09 18 1     2     1 1                   1       1   1   1   1         2         1       1           1 1     1             1 09
10 16 1         1 1               1 1     1         1         1             1               1     1     1 1 2           1   10
11 18       1     1   1   1   1             1   1 1           1                   1     2 2     2 1                     1   11
12 17                   1 1   1           1   1       1                 1     1 2   2       1     1         1   1         1 12
13 19 1       1 1 1           1   2       1     1   1             1 1             1 1       1   2         1         1       13
14 9           1           1                     2         1     1                           1                   1       1 14
15 15                 1           1         1   2       1   1 1       1 2 1               1         1             1         15
16 15       1     1     1     1                     1   1 1   1   1             1           1 1       1       1         1   16
17 14 1           1 1               1               1       1 1                   1             1     1   1       3         17
18 16       1                           1     1   1     1   1   1             1   1 1         1 1   1         1       1   1 18
19 15     1   1                       1         1 1   1                     1 1 1 1       1                     1 1 2       19
20 22     1         2 1         1 1 2 1 2 1     1   1   1       1 1                               1     1   1       1     1 20
21 15   1               1           1 1   2   1     1         1 1   1       1                           1             2     21
22 17 1                   1             1 1           1   1     1 2 1           1 1 1     1           1 1       1           22
23 16 1 1             1       1                 1         2 1 2 1           1       1         1             1             1 23
24 10                     1     2 1     1                     1     1       1       1                           1           24
25 13                     1     1 1                                           1   1   1     2           1 1 1 1       1     25
26 21   1   1         1           1 1   1   1             2   1 2 1 1         2     2                         1 1       1   26
27 12               1 1   1   1                       1 1               1   1         1                   1         1   1   27
28 19         1         1   1       2 1   1 1       1   1         1       1         1                     1     2   1 1 1   28
29 11               1       1   1                 1                               1       1 1       1 1       1         1   29
30 9 1                     1     1       1                     1 1         1                                   1         1 30
31 14               1       1             1     1 1                 1             1 1 1 1 1           1     1           1   31
32 15       1                   1     1 1                       1 1       1   1       3     1       1           1       1   32
33 20   2 1         1   1               1   1           1   1             1 1 1 2       1           1 2       1         1   33
34 17 1 2             3     1     1                   1 2       1   1 1     1                               1       1       34
35 13           1 1   1       1                     1     1   1         1 2         1               1         1             35
36 15                         1   1 1   1 1 3                     1       1   1 1               1         1               1 36
37 13       1       1       1           1               3 1   1                                       1       1       1   1 37
38 16                 1 1 1   1 1         1   1                         1   2   1     1 2       1                     1     38
39 9     1               1         1   1             1     1                                 2                       1     39
40 13         1           1                       1     1         1           1 1                   1   1   2           1 1 40
41 20       1 5   1     1           1 1               1   1             1               1 1       2             2   1       41
42 22           1 1   1     1 2 1     2   1 1       1   1 1                     1       1   1   2     1 1 1                 42
43 16   1   1     1 1       1                 1 1             1 1       1         2     1   1 1   1                         43
44 14 1       1 1 1       1             1     1                 1   1 1       1               1         1             1     44
45 11     1     1       2 1                                     1             1     1             1             1         1 45
46 18 1 1 2                   1       1   1   1 1 2       1 1                     1   1       1   1                 1       46
47 15     1                 1                 2 1           1                   1 1     1 2       2 1       1               47
48 25   1     1 1     2       1 1                           1                     2   1 1 1   1 2     1 3   2     1 1   1   48
49 20       1           1   1                     1         4 1   2       1       1     1   2     1 2               1       49
50 18       1   1           1   3           2                   1                   1 1           2       1   3   1         50
51 15                         1     1     1 1       1 2     1                     1 1     1   1       1 1       1           51
52 17 1                     1           1   1         1         1       1       1 1     1   1 1   2             1     1 1   52
53 16           1           1             1                         2   1     1 1   1 1   1           1 2       1 1         53
54 14           1 1   1           1                                     1     1         1   1   1             1 1 1   1 1   54
55 11       1             1   1       1         1 1           1       2               1       1                             55
56 19   4             1         1                 1               2 1     1 1 1     1     1 1           1       1     1     56
57 18               1   1 1         1 1           1     2         1   1   2 1   1         1   1             1             1 57
58 12       2             1   1 1                             1   1       1 1             1                           1   1 58
59 13               1       1   2         1     1               1     1 1                 1               1   1   1         59
60 20 2   1 1 2     1     1                 1   1                           1 1               1 1       3     1 1       1   60
61 15   1       1         1     1 1 1   1   1   1                             1     1   1                 1       1     1   61
62 14   2   1   1             1 1     1         1     1     1         1                           2                       1 62
63 21 2 1   1 1 1 1         1 1                       1     1       2   1               1   1     1       1 1       1 1     63
64 24 1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1   1         1 1 1           1 1 1     2                               1       2 1 64
65 16 1       1 2         1           1     1   1             1   1                   1 1   1       1     1             1   65
66 20 2   1           1 1         1       1           2       1   1   1     1   1 1   1     1         1     1             1 66
67 12             1         2       1               1   1   1           1           1 1         1       1                   67
68 17     1       2                           1       1             1       1       2           1   2     1       3       1 68
69 15       1           1 1     1                 1 1 1                 1         1                 1 1       1 1 1       1 69
70 19 1 1   1   1             1   1     2           2     1           1       1 1   2         1         1     1             70
71 20 1       2       1               1   1 1       1       1 1             2             1   1 1 2             1     1   1 71
72 22   1 1     1 2 1             1   1 1     1   1                       1       1   1   1         1 1     1     1   3     72
73 14 1     1       1     1 1           1                       1     1 1     1     1       1                       1     1 73
74 18         1   1 1         1         2               1 1         2             1       1   2 1     1         1   1       74
75 7           1                                           1       1       1                           1         2         75
76 11                                   1     1   1                   1         1           1   1   1     1         1 1     76
77 16     1               2 1       1           1 1   1     1           1                 1     1 1                 1 1   1 77
78 13 1     1       2   1         1           1     1 1       1             1                       1                 1     78
79 17           1 2 1 1 1   2 1 1             1   1                     1             1 1                     1   1         79
80 17             1 1   1       1 1   1           1   1   2     1         1           1                   2   1           1 80
81 10                         1     1     1         1   1 1     1       1                                 1               1 81
82 17           1         1       1 1 1       1       1 1     1   1     2 1           1         2                   1       82
83 10             1                 2                 1       1       1                   1             1   1     1         83
84 15                 1   1       1           2 1   1           1               1 1         1           1 1       2         84
85 21     2         1           1 2 1 1       1                   1   1   1                 1 1   1 1     1     1   1 1 1   85
86 8       1     1                 1 1       1                           1                     1       1                   86
87 14       1   1                     1     1 2     2     1 1             1                                 1     1 1       87
88 16 1     1         1     1       1           1         1 1 1                       1               1   1   2     1   1   88
89 11 1     1         1   1                             1     1     2 1     1                             1                 89
90 18     1   1   1 1   1     1                         1       1 1         1 1 1   1           1   1 1     1       1       90
91 23   1               1 1 1               2 1 3 1 1 1         1   1         1 1     1     1 1 1         1 1               91
92 14   1               2       1 1               1                         1 1 1     1 1     1               1     1       92
93 17     1   1       1       1   1             1 2         1         2     1     1                 1           1 1   1     93
94 17               2 1 1         1   1             1     2       1     1 1         1       2                 1           1 94
95 19 1   1         1     1           1     1 1                     2 1   1     1     1   1   1     1 1 1           1       95
96 17   1 1                 1 1     1 1   1 1       1           1         1   1 1                     1 1       1 1         96
97 14     1   2                                     1       1                 1       1 1           1     1 1       1   1 1 97
98 19     1     1     1         1         1 1     1   1         1     1                 2           2 2   1 1             1 98
99 15     1         1                             1 1 1     1 1 1   1 1                 1 1   2                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng