BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 14 1         1           1           2                                 1 1         1   1               1     2   1     1 00
01 10 1   1           1               1                               1     1 1 1   1                                 1     01
02 10       1   1               1                     1   1           1       1           1                     1 1         02
03 14         1               1 1   1 1       1   1     2   1           1                         1                       2 03
04 9     1     1   1                     1     1             1   1                 1                       1               04
05 3       1                                                                           2                                   05
06 10   1           1           1 1   1       1   1   1         1           1                                               06
07 9     1                       1                                 1   1                   1   1   1   1   1               07
08 13                               1                     1         1       1               2   1 1 1     1 1 1         1   08
09 12     1   2     1   1 1         1                                 1   1                   1       1                   1 09
10 11 1           1     1                       1 1       1           1       1     1                           1     1     10
11 12           1       1     1   1   1                     1 1     1               1           1             1     1       11
12 12   1                             1   3 1       1     1 1                               1                     1       1 12
13 11 1   1           1         1 1                     1         2           1       1                                 1   13
14 13             1         1           1           1 1               1     1         1 1       1   1   1             1     14
15 17     1 1       2 1   2           1   1     1                     1           1       1           1           1 1     1 15
16 11   1   1                 1                                 1             1                   2 1 1       1         1   16
17 9       2 1         1         1                     1         1                 1         1                             17
18 11                 1     1                   1                           1 1 1     1 1                   1   1       1   18
19 10                 1 1 1                         1 1               1           1       1           1   1                 19
20 16     1         1 1       1 1               1           1     1                 1     1   2           1 2         1     20
21 9 2                                         1                 1               1 1   1     1               1             21
22 8                   1                   1       1                                           1       1     1   1       1 22
23 10               1       1           1     1               1                       1 1                         1       2 23
24 11                     1 1                     1   1   1                           1   1       2                   2     24
25 8             1   1       1                       1     1                 1   1                                 1       25
26 8   1       1 3                                       1                       1   1                                     26
27 8                   1         1           1         1                       1           1           1               1   27
28 15           1   1                       1 2     1       1       1   1 1 1               1                   1 1       1 28
29 15 1                       1   1                         1     2         1   1                       1 1 1   1     1 2   29
30 10     1                     1                 1           1                 1       3               1         1         30
31 3                       1                     1 1                                                                       31
32 8 1 2                       2             1     1                     1                                                 32
33 6     1                     1         1     1                       1             1                                     33
34 13         1   1 1                   1   1                 1         1       1                   1 1 1             1 1   34
35 13       1             1   1 1   1   1           1         1       1     1     1       1           1                     35
36 13             1     1 1   2             1             1 1             1 1                 1       1       1             36
37 6 2         1               1           1                   1                                                           37
38 15                       1 1           1       1       1         1       1       1 1                     1 1     1 2   1 38
39 8         1     1           1     1 1       1                                           1                   1           39
40 10                       1             1                   1     1     1       1 1                             2   1     40
41 9                     1                     1     1 1                     1       1             1 1           1         41
42 15   2               2           1   1                 2 1   1         2               1         1       1               42
43 12               1             1       1                           2 1   1   1         1 1                         1 1   43
44 19 1               1         1             1     2             1   2     1 2 1 1   1     1     1       1       1         44
45 14   1 4           1   1 1                   1                     1         1         1                             2   45
46 10                     1           1 1                   1             1     1 1         1               1             1 46
47 9       2                                                 1         1           1   1       1         1 1               47
48 10                                   1   1         1           1     1 1         2           1   1                       48
49 9             1                 1     1                     1       1                               2   1   1           49
50 8   1   1 1                   1     1     1                                               1                       1     50
51 8     1                                       1                 1   1                         1               1 1 1     51
52 11                                 1           1   1 1     1 1       1     1                   1       1               1 52
53 15   1     1           1           1 1       1     1     1 1         1       1                     1 1       1       1   53
54 9             1   1               1     1     1                                               1   1       1 1           54
55 15         1         1       1                 3   1         1   1             2         1         1 1     1             55
56 12           1                 1 1       1           1 1     1   1                 1     1 1     1                       56
57 14                   1     1   1         1   1   1       1       2       1     1                   1 1               1   57
58 16           1             1     2   1       1         1       1     1 1           1         1 1         1 1 1           58
59 10     1   1 1                 1 1             1     1         1                         1                       1       59
60 8             1   1                     1           1           1 1           1                                       1 60
61 8       1               1                 1 1                     1           1       1     1                           61
62 6                                                 1                 1 1       1                       1 1               62
63 10     1   1   3 1                                 1                                                   1   1           1 63
64 9       1   1                   1       1                               1                   3   1                       64
65 10   1                   1 1                                   1 1     1     1         2       1                         65
66 11 1 1   1       1               1 1                 1       1                       1     1 1                           66
67 11       1 1           1                       1     1         1                     1       1       1     1 1           67
68 9     1                     1 1       2           1               1                               1       1             68
69 12         2             1       1       1     1                             1       1         1 1   1               1   69
70 8       1         1           1                         1                         2             1               1       70
71 10             1                   1     1       1       1                 1     1   1 1             1                   71
72 11     1           1     1       1                     1                                   1   1       1   1 1     1     72
73 7   1                     1                   1         1                 1       1                                 1   73
74 8       1               1     1                           1     1 1   1             1                                   74
75 12                 1     1                       1   1       1               1                   1     3           1   1 75
76 10               1   1 1                     1                                 1                 1 1 1     1   1         76
77 9                       1             1         1 1         1       1       1           1   1                           77
78 11               1         1   1         1   1   1                     1                 1         1       1   1         78
79 10                                 1 1 1   1     1   1 1         1                         1       1                     79
80 10   1           1           1               1   1     1 1   1                                         1           1     80
81 12 2         1       1       1       1               1   1     1                           1   1                 1       81
82 7         1 1                                             1 1   1                     1                 1               82
83 11           2           1                 1       1       1 1         1         1                     1 1               83
84 16 1 1                     1   1       1   2                             1 1       1         1   2         1     2       84
85 5                 1         1                       1                                             1           1         85
86 15   1             2   1   1       2   1                         1 1 1     1           1       1             1           86
87 7                                     1                                   1 1           1 1         1               1   87
88 13             1         1           1                 1       1     1     1     1         1             1       2 1     88
89 15         2 1 1       2                 1               1 1                     1 1           1   1             1   1   89
90 10 1                 1         1               1     1                               1       1         1       1 1       90
91 8 1                   1   1             1 1         1                           1                                     1 91
92 9               1   1           1                     1       1           1               2                           1 92
93 10   1         1                                             1   1           1   1       1     1       1     1           93
94 9                                 1 1     1 1     1         1               1         1     1                           94
95 16       1   2                     1             1 1       2 1       1 1             1   1 1     1               1       95
96 11       1           1           3       1                 1 1           1     1                           1             96
97 6 1                 1                     1                                                             1     1 1       97
98 14         1           1             1 1   1                   1       1 1     1       1   1                   1 1   1   98
99 9               1 1                                   1   1                         1           1   1       2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng