BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14     2           2 1           1                     1                   1   2 2           1     1                     00
01 17 2 1               1           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1           1         1       01
02 17 1   1                         1       1       1         1   2   1     1                       2   1       2     1   1 02
03 14 1     1     1     3   1             1     1                                         1           1     1       1 1     03
04 21       1       1               1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1 04
05 12       1         2 1       1         1           2                         1   1                 1             1       05
06 15 1       1   1           1   1 1         1   1 1               2                     1   1                 1   1       06
07 21 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1                               1         1 1 3                 07
08 18         1 1                   2               1   1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1     08
09 21 2       1 1       1     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1       1       1   1       09
10 17 1   1 1     1         1                         1                         1 1   3           1     1 1     1 1   1     10
11 10         1                                 1     1             1           1   1     1   1                 1 1         11
12 11 1       1           2   1                                               1                       1     1 2           1 12
13 20 1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1                         1       1     1       1       1     13
14 13     2   1               1       2       1 1             1 1                 1                             2           14
15 20 1               1   1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1             15
16 15   1       1       1   1                 1             1         1 1             1   1 1                 1 1     1   1 16
17 15             1             1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                   17
18 16 1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       1   1       1                 1         1                 18
19 12               1 1               1     1 1   1     1   1                                       1       1   1 1         19
20 12                                   1 2     1       1                   1 1 1       1   1     2                         20
21 19               1           1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1         21
22 15         1 2   1         1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1                             22
23 15   1           1 1     2             1   1   1             1       1         1       1 1                       1     1 23
24 18       2               1 1 1           1   1 1 1                     3         1             1               1 1   2   24
25 14         1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1                                   25
26 19   1   1   1           1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 1           1     1   1   26
27 15   1   1       1       1   1         1 1               1   1   1 1             1   1                 1           1     27
28 8 1     1         1   1             1                                   1                 1       1                     28
29 16   2       2                 1               1 1               2                         2 1   1 1       1         1   29
30 21 1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1         30
31 13               1       1     1     1 1   1 1       1     2               1                   1                       1 31
32 17 1 1       1     1 2   2     2                 1                 1 1   1 1       1             1                       32
33 14                                       1   1   1     1           1   1   2 2                         1 2       1       33
34 12                   1                               2             1   1   1       1               1   1         1   1 1 34
35 11                   1           1   1     2                     1           1     1       1         1             1     35
36 16 1   1   1         1               1     1   1     1               1     1     1       1 1       1               1   1 36
37 11             1         1     1     1                 2   1             1 1         1           1                       37
38 15                     1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1   38
39 17 1   1           2     2                 2   1           1         1     1 1 1           1               1     1       39
40 21         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1     40
41 20     1   1           1                   1       1       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3         41
42 13   1   1             2   1               1                 2   1               1         1 1 1                         42
43 23     1 1   1             1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1 43
44 23                         1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 44
45 15   2   1   1                   2                                   1 2       1     1 1     1 1   1                     45
46 13   1             1       1         1                 1     1                   1           2   1         1     1     1 46
47 11             2   1               1               2 1   1                         1                   1             1   47
48 14 1 1 1 1           2                       1     1                       1   1     1     1   1   1                     48
49 15     1 1       1         2             2       1         1                 1         1 1     1           1       1     49
50 23                   1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     2 50
51 14           1             1         1                 1 1 1               1                 2 1     1     1       1   1 51
52 13     1             1 1 1             1   2                 1 1         1                         1   1             1   52
53 12     1   1       1                             1                 1                 1     1 1   1         1         1 1 53
54 12 1       1             2       1 1     1                   1             1                   1                   1 1   54
55 20   1 1     1   1 1   1   1   2         1                       1             2         1 1   1     1   3               55
56 13             1   2   1         1     1 1                     1                                   1 1 1   1         1   56
57 18     1     1     2     1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1               1           57
58 17       1               1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1   58
59 20           2                   1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1           1       1       2   59
60 19                                     3         1     2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1       60
61 25               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1 61
62 16           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1                     1           62
63 13   1     1     1 1 1   1                 1   1           1       1       1 1             1                             63
64 14             1         1             1                     1       1     1           1     1   1   1 1 2       1       64
65 19   1     1 1   1     1                   1       1   2     1 1               1 1     2       2                   1   1 65
66 18   1 1               1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1                   2       66
67 19         1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2           1         1                     1 1       1   1 67
68 13                             1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1       1     1                 68
69 9     1                               1                       1   1 1                     1             2             1 69
70 21 1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1           70
71 22 1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1           2   2             1 71
72 19       1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     1           1       1 2   72
73 17       1   1     2         1 1                 1 2           1 1             1                   2   1 1       1       73
74 20               1   1             1 1   1     1                   1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   74
75 8   1 1         1               1                                 1               1     1   1                           75
76 22         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 1           2 1   2   1   76
77 15       1       1   1       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1               1             1 77
78 22             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   1 78
79 11   1           1             1               1   1 1     1                 1                                 1 1 1     79
80 14             1     1 1 1         1     1                 1       1   1               1     1   1       1   1           80
81 19                   1 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1     81
82 20 1       1                   1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     1       1   1           82
83 18 2         1 1     1         1       1   1 1     1         1   1     1               1           1   2       1         83
84 12                   1             1                       1         1 1       1     1 1 1           1             1 1   84
85 12   1                 1             1   1   1         1             1     1 1 1               1                       1 85
86 24                         1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2   86
87 9     1 1   1               1     1     1             2                                         1                       87
88 17           1 1               1 1               1           1 1 1     2         1           2   1   2                 1 88
89 16   1                         1     1       1           1           1           3 1             1   2         2     1   89
90 16       1                       1   1               1   2             1     1   2       1             1   3           1 90
91 8             1                                         1               1           1       1     1 1               1   91
92 16     1         1         1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1                   1     2 1 92
93 10       1     1 1         1                           1       1       1             1                 2                 93
94 15         1   2     1 1 1   1               1     1       1 1                                         1     1 1 1       94
95 9             1     1 1             1         1 1       1                                 1             1               95
96 19       1       1         2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 1               2     2   96
97 17     2   1             1 2   1 1 1         1 1                                           1     1           1 2   1     97
98 16     3   1 1   1     1                 1           1         1 1   1                 1             1     1       1     98
99 17 2 1     1       1 1         1 1                         1             2             1   1 1     1         1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng