BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10 3                           1   1     1   1         1                               1                   1             00
01 13         1       1                     1               1           1       1 1   1 1 1                     2       1   01
02 10                                               1 1     1   3 1         1           1           1                       02
03 10               1           1       1           2   1             1       2                                       1     03
04 6 1   1         1           1   1                                             1                                         04
05 8         1     1         1               1               1                     1 1           1                         05
06 11     1             1 1               1 1 1     1                             1   1     1                         1     06
07 7                   1           1     1                       1                                 1   1   1               07
08 7       1                       1 1     1                   1               1       1                                   08
09 8         1                         1           1                           1     1 1                     1   1         09
10 9         1                   2                   1                       2               1               1         1   10
11 15 1         2         1                         1 1 1     1         1     1         1     1 1                     1 1   11
12 15                     1 1 1 1           1     1         1     2         1       1         1 1         1       1         12
13 15   1   1                         1           1     2               1 1   2     1   1           1     1       1         13
14 11                     1 1 1       1 1   1                     1               1         1 1               1             14
15 10           1 1             1   1                                   1     1                     1   1           1   1   15
16 5                                                             1                                   1           1 1   1   16
17 11     3       1                                                                       2     1         1   1 2           17
18 17     1           2     1 1                                   2       2           1       1       1       1 2 2         18
19 9           1                     1   1                   1   1                 2     1                             1   19
20 12 1   1       1         2 1             1         1                                       1       1   1     1           20
21 11 1   1                   1           1                   1 1                             1             1     1       2 21
22 13                   1         1             1     1     2             1 1 1     1           1     1                 1   22
23 10             1             1             1             1               1       1 1   1                   1       1     23
24 11       1                                 1         1 1                               1         1 1   1             1 2 24
25 8                         1   2       1                         1             1               1             1           25
26 9                                 1     1         1 2                                   1       1       1   1           26
27 18 1 1       1   1 1 1     1 1                         1     1 1   1 1       1         1   1             1         1     27
28 9   1   1   1           1     1                                               1     1         1           1             28
29 9 1                                                   1           1   2   1             1                 1     1       29
30 14                 1                 1           2 1 1           2 1   1   1 1     1           1                         30
31 12               1     1       1 1 1 1                 1     1     1 1                         1                       1 31
32 7       1   1         1               1                           1                                       1       1     32
33 9               1               1     1     2                               1     1               1                   1 33
34 8                                           1           1   1             1               1         1 1               1 34
35 12 1             1             1     1 1         1     1 1                                 1 1       1         1         35
36 14             2           1                 1 1     1     1 1         1     2 1                 1               1       36
37 10                                 1   1   1   1     1     2     2                       1                               37
38 7   1               1     1         1                                           1           1         1                 38
39 12 1               1               1             1                           1     1       1 1 1   1   1         1       39
40 9 1   1                     1             1   1               1       1       1                         1               40
41 10   1   2           1             1 1 1           1           1                                                 1       41
42 7     1           1                               1       1         1 1       1                                         42
43 13   1                       1             1               1     1   1               1   1 1 1 2     1                   43
44 12 1 1     1 1       1                   1     1                         1   1   1     1                 1               44
45 8   1   1       1             1                 2               1                                         1             45
46 9           1           2             1   1                     1             1                                 2       46
47 11         1                   1       1     1     1                   1       1         1         1     1             1 47
48 11       2       1                             1 1                           1           1               1 1       1 1   48
49 7                       1       1                                       1                 1       1 1           1       49
50 11       1       1   1 1       1               1             1 1 1       1               1                               50
51 10 1               1   1                   1 1             1                                         2               1 1 51
52 13         1             1   1   1           1         2                 1                 1       1 2       1           52
53 16   1             1   1 1 1                   1   1         1   1   1 1                 1   1               1   1   1   53
54 17           1             1   1 1         2 1             1               1       2     1         1   1       2     1   54
55 11           2               1   1       1           1                         1 1 1             1                 1     55
56 8           1                                           1   1                       1                   1       1   2   56
57 14       1 1                             1   1     1         2 1 1                 1         2         1     1           57
58 11   1             1                       1         2         1 1     1                               1 1   1           58
59 10                 1   1                                   1       1 1   1 1           1 1                           1   59
60 11             1       1 1   1           1                                     1           1                   1 1 1 1   60
61 12     1                           1               1   1 1                     1 1 1             1         1 1     1     61
62 16   1 1               1         1         1         1   1                   1   2   1               1     1 1 2         62
63 9         1                     1             1 1     1           1   1         1                     1                 63
64 6                       1         1                                     1 1 1               1                           64
65 4             2                                         1                             1                                 65
66 5       1                           1 1                                                       1 1                       66
67 12                   1   1   1     1   1       1       1         1       1           1               1           1       67
68 15       1   1       1                     1                 1       1         1     1   1     1 3       1 1             68
69 12   1 1       1 2                                   1     1     1   1                 1                     1 1         69
70 13       1             1   1       1     1   1                           1     1     1   1   2       1                   70
71 13         1   1     2                         1         1       1 1               1   1 1                         2     71
72 10                   1       1 1     2       1   1           1                                 1             1           72
73 3                 1                     1                                                                       1       73
74 8             1                         1                 1   1         1                 1                   1       1 74
75 10       1 1               1             1   1   2                     1                                 1       1       75
76 14 1         1         1 1                         1             2 1         2     1           1   1 1                   76
77 10                                   1   1 1       1   1                 1       1                             1   1   1 77
78 17       1 2             1         1   1     1           1 1       1   1             1   1       1     1 1         1     78
79 9           1   1 1           1                       1 1         1         1                         1                 79
80 12     2         1 1         1 1   1                       1         1                         1 1 1                     80
81 8                         1 1       1                   1                       1     1 1                         1     81
82 13   1         1 2                           1     1         1 1                       1           1       1     1     1 82
83 15             1   1       1       1   1   1     1                 1     2     1                 1   1   1 1             83
84 10                   1                   1             1 1         1       1     1                       1       1 1     84
85 11   1     1           1 1                           1           1                               1 1         1 1       1 85
86 13 1   1               1         2   1       1         2   2                 1                                       1   86
87 8                         1       1   1       1         1   1     1                                 1                   87
88 4       1   1                                       1                                                 1                 88
89 11   1         2 1                                 1                 1                       1     1     1         1   1 89
90 21 1 1           1       1     2 1   1 1       1                   1 1 1 1   1       1 1     1         1         1   1   90
91 10   1             1         1   2                                 1 1                     1         1   1               91
92 7         1   1                     1                                   1                 1   1           1             92
93 13     1               1   1     1         1 1 1                     1 1               1               1       1       1 93
94 8                                                     1       1           1       2 1         1                       1 94
95 10     1   1 1       2                         3                                         1                             1 95
96 15 1       2   1     1 1     2                         1           1             1   1         1 1   1                   96
97 2                   1                               1                                                                   97
98 10   1                               1     1                                           1     2     2     1             1 98
99 12                 2                 1             1                 1     1   1     1         2       1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng