BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 2                       1                                                 1                                             00
01 14 1 1 1     1         1 1       1           1   1         1                               2         1               1   01
02 13                 2         1         1   1             1       1             1   1     1             1   1           1 02
03 12           1     1 1   1           1                             1         1             1     1     1   1           1 03
04 8         1                                                   1 1           1   1   1 1         1                       04
05 10 1                           1                             1           1             1 1 2 1                   1       05
06 11 1     1 1   1                   1         1                                             1   1     1 1             1   06
07 8             1   1       1         1             1                 1 1               1                                 07
08 9       1                             1                 1   1                 1       1                     1     1   1 08
09 12       1                                 1 1 1                           1   1   1   1   1     1 1               1     09
10 11         1                       1             1   1               1 1   1                         1       1   1   1   10
11 13     1       1     1               1 1                 2   1             1             1     1   1       1             11
12 10 1           1                                 1   1 2           1             1           1             1             12
13 10   2 1                       2     1           1               1                 1                         1           13
14 14   1             2   1 2 1                           1     1           1     1               1               1       1 14
15 19         2           1       2 1       1               1         2       2   1         1   1   1 1     1 1             15
16 13 1   1 1     1             1           1       1   1 1       1             2                             1             16
17 9             1                 1           1                     1   1                 1   1     2                     17
18 5                       1                                     1           1                       1               1     18
19 6     1                                     1                                       1         1         1     1         19
20 13             1   2           1   1     1           1 1               1                     1   1 1               1     20
21 10           1   1       1                         1       1               2       1                           1   1     21
22 12   2       2             1               1           1     1   2       1                     1                         22
23 16 1   1               1         1     1             1   1 1             2 1     1 1   1                   1     1       23
24 11                         1       1 1 1     1 1 1                                   1                     1 1       1   24
25 11   1   1       1 1 1 2 1                     1                                                           1     1       25
26 10           1                                   1 1                         2           1   2     1                   1 26
27 14   1       1                   1 1         2                       1     1   1           1 1   1 1                 1   27
28 17       1       1         1   1           1               1       1         1             1 1 1 1       3       1 1     28
29 11   1 1               1                       1           1       1 1 1               1                     1     1     29
30 7                                 1 1     1                   1                                               1     2   30
31 10                                   1   1     1       1 1         1 1         1                             1 1         31
32 9                           2 1       1                             1       1                       1         1     1   32
33 6         1                         1           1                         1     1                       1               33
34 10                     2               1   1   1           1                 2                           1           1   34
35 8             1           1   1   2                                           1 1       1                               35
36 9                     1                   1         1     2                         1               1     1         1   36
37 11                   1                 1       1   1           1       1 1   1       1                 1           1     37
38 15     1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 1       1           1                           1 1   38
39 14             1   1   1     1   1                       1     1       1         2             1       1 1   1           39
40 7         2     1       1               1       1             1                                                         40
41 7 1         1       1       1         1                                                   1                       1     41
42 11                                       1         1           2     1       1     2           1     1   1               42
43 7   1               2           1           1     1                           1                                         43
44 9     1     1               1             1   1         1 1                         1     1                             44
45 11       1       2         1       1                         1           1         1     1 1                       1     45
46 10               1               1   1 1   1                     1 1   1                       1           1             46
47 9     1               1     1       1                                           1     1     1         1             1   47
48 10       1         1   1           1   1                     1 2                         1         1                     48
49 12   1 1                               1         1         1 1         1         1     1     1   1     1                 49
50 7       1       1                                                                 1 1       1       1                 1 50
51 8 1                 1     1         1           1       1   1                                                         1 51
52 11   1       2                               1     1               1   1   1     1       1 1                             52
53 8                                                 1                 1             1       2             1   1       1   53
54 10     1 1         1         1                             1                         1       2     1                   1 54
55 7               1   1                                         1                                     1   1     1 1       55
56 11                                                 1 1 1             1 2       1       1                         1 1   1 56
57 13 2                 1     1                       1       1   2         1   1                             2 1           57
58 12 1                           1             1       2                     1 2     1             1     1         1       58
59 15       1   1   1           2     1           1               1                     1   2         1       1     1 1     59
60 11         1   1               1   1       1                   1                     2                   1     1       1 60
61 9           1               1                           1     1 1                               1       1       1 1     61
62 8                         1         1         1   1       1             1                                     1       1 62
63 7         1       1                             1                                       1   1   2                       63
64 9                             2   1                         1           1         1 1           1       1               64
65 14 2       1   2     1         1             2 1                                       1             1 1       1         65
66 9 1                   1 2             1 1   1 1                                                         1               66
67 14               1                         1     1                   1   1             2       1   1         1 1 1 1   1 67
68 7                                   1   2     1                                                   1           1 1       68
69 7                                           1       2     2       1             1                                       69
70 9     1 1       1                       1                   1   1       1                             1       1         70
71 16     1     1     1       1         1               1     1 1     1   1       1               1   2     1           1   71
72 8         1             1             1             1           1                 1 1                             1     72
73 12                       1       1 1   1           1     1           1         2                       3                 73
74 10             1               1 1 1     1       1                   1               1   1     1                         74
75 14       1                   1     1     1           1 2 1         1     1       1       1                   1       1   75
76 10                           1 1   1 1         1         1                     1     1               1               1   76
77 9               1       1 1               1           1     1   1                                   1                 1 77
78 13     1           1             1           1         1               1       1 1                     1     2   1 1     78
79 9             1               1 1     1                           1 1 1       1       1                                 79
80 12   1   1 1 1         1                   1     1   1                           1         1           1     1           80
81 13     1 1 1                   1             1   1         1     1                 1                 1     1   1     1   81
82 9         1                         1                 1 1   1           1       1               1 1                     82
83 14   1       2 1                                     1           1     1 1     1                 1   1 1 1 1             83
84 10   1               1 1               1       1                     1                     1   1           1           1 84
85 10   1                 1                                                     1   1             1     1         1 1     2 85
86 13 1                 1 1   2     1           1                                     1 1     1 1       1   1               86
87 11   1                           3   1             1 1               1 2                         1                       87
88 11         1                               1     1     2 1                                   1   1     2               1 88
89 11 1               1               1 1         2           1       1     1               1                   1           89
90 9         1         3                   1 1                                                               1   1 1       90
91 12       1       1   1                     1   1         1       2   1     1         2                                   91
92 8                                       1               1   1               1         1 1     1                     1   92
93 13                       1               1 1       2                               1   1 1     1     1           3       93
94 11   1         1   1     1 1 2                         1         1   1                                                 1 94
95 10                       1 1 1                   1 1 1 1                 1                                   1 1         95
96 10         1                     1                           1     1       1   1               1     1       1 1         96
97 17 1   2       1 1       1 1             1                     1 2 1 1   1         1                 1             1     97
98 14       1       2           1         1 1         1                       1     2 1         1     1         1           98
99 11 1                 1     1             1         1         2               1         1       1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng