BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21 1       3                 1 1   1   1     1         1 1                   1       1 1       2       1       1 1 1 1   00
01 22 2     1       2         1 1     1         2   1 1       1           1 1         2       1       1         1         2 01
02 15           1 1               1   1                               2             1   2 1         1 2               2     02
03 15   1       1             1                     1 1       1       2 1 1 1     1                     1   1   1           03
04 19   1 1   1 1   1     2           1     1           1         1     1 1 1                 1     1           1   1   1   04
05 15 1                                       2   1 1         2 1 1     1           1   1   1             2                 05
06 18 1             1   1 1       1 1   1 1     1   2             1                             1 1     1           2 1     06
07 14     1     1         1           1   1 1 1   1             1   1         2     1           1                           07
08 22   1     1 1 1     1       1     2 1 1       1       1     1             2         1 1 1 1           1   1     1       08
09 4                               1                             1       1                 1                               09
10 20 1   1   1 1   2     1 1     1 1         2 1       1       1   1     1             1                           1   1   10
11 11                     1 2       1   1   1   1       1                                                 1   2             11
12 21 1         1   2             1                 1     1   2     1   1 1         1         3                 2 1 1 1     12
13 18       1     1   1 1   1 1 2 1               1           1 1     1   1             1                           1   1 1 13
14 10                     1     1 1                             1     1               1                 1 1     1     1     14
15 13   1                           1               1 1                 1   1 1                       1       2     1 1   1 15
16 17 1         2   1 1         1   1         1 1                   1   2       1     1   1             1       1           16
17 14     1           1 1                       1 1 1       1                 1   1         1             1 1 2             17
18 20                             1 1 1   1 2 1 1 1   1       1   1 1   1 1 2     1           1                     1       18
19 14 1     1   1     1 1               1         1 1 1   1             1         1 1               1                       19
20 14   1       1     1                             1             1   1 1 1         1         1             1 1   1     1   20
21 18         1       1     1             1     1               1               1     1     1 1 1 1 1     2       1   1 1   21
22 12   1           1   1             1     1                 1       1               1     1   1       1           1       22
23 12 1       1           1                   1       1   1 1                     1                         1     1   1   1 23
24 13     2                                   1                     1 1       1   1             1         1 1     1     1 1 24
25 19       1     1     1 1   1     1 1                 1     1               1 1   1 1 2 2                   1       1     25
26 13                   1     1   1               1 1             1   2           1                   1       1     1   1   26
27 15       1 1       1           2       1               1 1               1   1         1         1       2           1   27
28 18     1   1                 3     1 1                 1     1   1           2     2   1   2                       1     28
29 11     1 2 1   1     1           1       1             1       1                                           1             29
30 13     1 1 1       1               1               3           1                         1     1 1                     1 30
31 14       1                 1               1 2           1 1           1 1               1               1   1     1 1   31
32 22           1 1 1                         2         1 1     2   1 1 1           2 1 1         1           2 2         1 32
33 23 1 2   1                 1     1             2 1   3 1           1       1   1   1         1     2           2       1 33
34 17             1         1       1           1       1           1     2     1 1                 2     1   1     1 1 1   34
35 16       1   2   1 1       1       1   1     1                   2                           1 1   2                 1   35
36 16     1     1       1 1                 1 2                                 1             1 1 1     1         1 1     2 36
37 12       1               1         1             1     1                     1             1   1     1   1   1   1       37
38 17         1             1       2   1             2       1               1   2       1 1 1   1 1           1           38
39 16       1                 2   2 1                 1 1 1             1         1   1     2 1             1               39
40 17 1     1     1 2 1 1             1       1 1             1     2                 2           1                     1   40
41 13 1                                 1       1 1 1 1                                   3 1                 1 1     1     41
42 14 1                 1       2 1               2         1                       1                   2   1       1 1     42
43 13         1                   2       1 1   1       1 1                               1     1 1               1     1   43
44 13             1         1 2     2     1                 1               1               1     1   1                   1 44
45 17   2     1           2 1     1               3                     1     1 1 1             1     1               1     45
46 21 1 1   1         1     1 1         1       1   1         2 3 1           1         1         1               1   1   1 46
47 14 1               1         1         1 3                 1   1                 1 1             1       1       1       47
48 19 1   1 1           1       2   1           1       1 1 1 1 1               1         1     1           1     1       1 48
49 20     1 2 1   1         1             1             1         2 1 1 1       1     1   1             2         2         49
50 14 1   1           2   1             1   1 1     1                 1       1                 1     1               1     50
51 18         1 1       1   1 1         2                 1   1 2             1     1 1       1   1             1 1         51
52 13   1                                                           1 2             1   1   1   1           1   2 1       1 52
53 16     1             1 1 1 1               1             1 1     1       1     1 1   1                   1 1 1           53
54 22 1 2           1 1 1 1       1       1       1 1 1 1     1   1       1       1 1     1     1     1         1           54
55 12             1     1             1 1         1                           1 1     1         1                 1       2 55
56 11         1             1 1 1                   1   1                       1         1   1   1                   1     56
57 20       1         1     1     1 1   2         1       1 1       1   2     1     1       1         1 1       1         1 57
58 20         1 1             1     2       1   1           1       1 1     1 1 2   1 1 1     1       1   1                 58
59 16   1             1       1 2         1           1     1 1               1   1     1         1 1               1     1 59
60 14       1 2 1           1           1         1               1         1           1             1 1       1       1   60
61 17         1   1   1                     1         1 1   1   2             2                     1   1 1 1     1 1       61
62 14     1                     1 1       1   2     2     2               1     1   1   1                                   62
63 20             1   1           1     1         1 1 1         1   1 1         1       1       2       1 1   1     1   2   63
64 25   1 1     2   2     1 1   1           1 1 1 1                   1 1   1       1     1 2   2       1     1         1   64
65 16   1                     1 1       1   1     1 1                     2 1   1 1   1     1 1                       1     65
66 19       1       1   1 1           1       2     1   1 1 1         1   1           1             3   1               1   66
67 19               1       1           1   1             1   1 1 1       1 1 1   2     1 1           1       1     1 1     67
68 18             1 1     1 1           1 1         1         2                   1               1     2 1   1 1 1 1       68
69 8           1                                 1     1 1     1   1   1                             1                     69
70 16 1 1   1     2                       1 1   1       1   1                         1     1         1     1 1           1 70
71 21 1                   1     1 1       1     1                     1 1   1 1     1 2   1       1 3     1 2               71
72 15     1 1                     2         1   1           1   1 2             1                 1 1         1     1       72
73 18         1   1                   1           1 1   1   1 1 1       1   1   1         1     2         1       1     1   73
74 19   2 1 1   1                         1   1 1 1   1     1 1 1   2       1                 1     1 1                     74
75 19                         1       1   2 2             1 1     1   1 1         1         1     1 1       1     1     1 1 75
76 17     1               3           1 1                 1 1           2 1   1       1               1 1       1   1       76
77 23     1 1       1 1 1   1   1     1     2           1   2                 1 1   1   1   1   1 1 1     2                 77
78 12 1                     1 1 1       1           1     1                     1       1         1   2                     78
79 18   1               1           1     1           1           1 2 1             1 1     1     1       1 2 1     1       79
80 16   1               1           1         1       1 1   1     1       1                               3     1 1   1 1   80
81 16 1       1     1   1 1         1                   1       1               1 1 1         1 2       1       1           81
82 7 1           1                                     1                                 1   1 1       1                   82
83 10   1         1   1                         1         1                 1                     1           1     1 1     83
84 10           1 1                         1         1 1                   1             1   1                     1     1 84
85 10     1 1   1 1   1               1                                                   1             1 1               1 85
86 13     2         1     2     1     1       1                       2   1                     1               1           86
87 16   1 1                 1       1                     1       2       1               1           1   1       1   2 2   87
88 11       1               1     1 1 1               1                     1                 1     1             1     1   88
89 16     1               1 2           1             2           1 1   1         1         1       2   1       1           89
90 18           2 1           3                 1 1           1         1                 1   1         1   2 1         1 1 90
91 15         1     1               1   1 2             1   2     1       1 1       1                 1       1             91
92 19 1 1     1     1   2 1 1 1         1                   1   1         1       1 1               1             1   1   1 92
93 11                 4         1           1                                 1 1       1             1     1               93
94 19           1 1 1           1         1   2                 1 1 1     1 2     1   1 1                       1 1       1 94
95 17   1               1     1     1 1 2 1           1               1 1         1           2   1               1       1 95
96 14         1   2 1 1                   1           1                 1   2 1             1   1                     1     96
97 14 1                               1 1                         1 1     1 1       1   2 1           1       1         1   97
98 19   1 1             1     1   1         1       1 1   1 1             1   1 1       1   2     1     1 1                 98
99 17 1   1       2     1         1   1                 1                         1 1   1   1       1   1 1 2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng