BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14 1     1       1 2 1                               1                 1       1       1                   1 1     1   1 00
01 13 1   1     1         1                     1         2       1                   1                     1           2 1 01
02 23                         1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1   02
03 17           1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 1 03
04 15     1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1       04
05 11         1 2   1                   1 1     1           1                           1       1                       1   05
06 12         1                     1   1   1       1                         1 1     1     1       1           1     1     06
07 18     1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           1           1     2   1   07
08 12       1     1       1             2           1 1                         1           1       1                 1   1 08
09 17 2 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             1             09
10 21         1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1       10
11 18   1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1           1 1 1   11
12 16           1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1     1   2           1   1 12
13 13           2         1         1           1       1           1         1 1             1     1       1 1             13
14 13   1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1             1                 14
15 14     1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1                       1   1     15
16 21 1     1                                     1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4         16
17 12             1   1     1                   1   1                     1 2                   1 1   1 1                   17
18 12 1 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1                   1   1   18
19 23 1 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1         1   1 1 1     1   19
20 9     1           1                       1         1             1   1             1       1                 1         20
21 12             1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1                   21
22 13   1 2                         2     1                             2         1         1                       2   1   22
23 19                 1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1   23
24 10     1           1     1       1             1   1       1   1     1                           1                       24
25 11   1                         1               1             1         2   1                     1 1               1   1 25
26 16     1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2         1             1     26
27 15 1     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1                 1                   27
28 15 1 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         2   1     1               28
29 15             1               1   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1           2   29
30 14     1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                                                 30
31 23 1               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1       31
32 20 1   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1   1 1         32
33 16 1 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1       33
34 18 1       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         1 1           1           34
35 15                     1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1                   35
36 19               1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1   36
37 22           1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1   37
38 8   1     1                 1     1                                                           1 1       1             1 38
39 23   1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1         39
40 18         1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     1 40
41 18       1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                     41
42 19     1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1     42
43 18           1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1                             1     43
44 17   2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1           1           44
45 18     1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     1               2         45
46 20       1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1         46
47 15 1       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1             1       47
48 19 1 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 1       1   1 48
49 14 1       1     1             1     1     1         1     1       1                           1   1     1   1 1         49
50 17     1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                                     50
51 14   1   2                   1           2 1 1                             1           1       1     1     1       1     51
52 10 1   1                                         1       1     1     1         1                       1       1     1   52
53 12                           1             1   1           1                     1             1 1   2     2     1       53
54 15   1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1   54
55 13 1 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1           1                 55
56 9               2                           2                                   1                 1         1     1   1 56
57 14         1           1             1         1         1 1   1             1   1             2     1             1   1 57
58 16     1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1               2 58
59 22       1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1     59
60 14         1       1             1       1         1               1               2     1       1 1 1   1         1     60
61 15 1     1       1     1                   1             1       1           1     1         1     1         2     1 1   61
62 14 1 1       1           2                                         1 1   1         1   1                     1 1       2 62
63 17       1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1             1 63
64 10         1           1     1         1 1   1     1               1                         1         1                 64
65 16     1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1         1   1 1       1   65
66 17             1   1               2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       1             66
67 18   1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1     67
68 17 1 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                     1   1 2         1     68
69 13       1 2   1           1   1             1   1     1               1               2                   1             69
70 22 2               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1       2 70
71 15 1 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1           1                   71
72 23 1     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2             2 1         1     1 1 72
73 13   1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1                 1         1 73
74 18         1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       1       1     74
75 19   1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1               2                 75
76 15                     1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1                   76
77 15   1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2   77
78 17       2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1         2         1       78
79 16                                               1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2       79
80 14                                 1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2             80
81 21           1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1     81
82 24       1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 1 82
83 17               1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1                 83
84 24     2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2       84
85 12         2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2                                 85
86 16                       1 1 1 1     3                               1     1                     1   1 2   1     1 1     86
87 14   1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               1   1               1 1   87
88 18                       1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1         88
89 15 1   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1             1                 1 89
90 21           2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1     1 90
91 19     1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2     1               1     91
92 11           1             2   1                 1                   1   1           1 1             1   1               92
93 12                   1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1                             1   93
94 12   1               1   1                       1           1       1             1       1           1         1     2 94
95 11     1                 2             1 1                     1 1                   1               1   1         1     95
96 20 1             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1   96
97 10   1         1     2                 1   1         1         1         1                                     1         97
98 18     1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               1   1     1   98
99 14     1       1       1             1                     2 1                 1     1       1                 2       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng