BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9           1                         1               2       1                 1         1                     1 1     00
01 12   1   2           1     1       1     1             1                 1                                 1       2     01
02 12     1     1               1   1                 1     1         1                   1 1                 1 1     1     02
03 7                         1         1 1         1                               1   1                     1             03
04 6                                             1                 1   1   2                                         1     04
05 14 1       1     2     1         1     1                     1             1             2           1     2             05
06 16         1 1   1                   1         1 1 1 1           1     1               1 1             1   1 1     1     06
07 7               1             1                 1       1               1         2                                     07
08 8             1                                     1     1       1           1       1                     1       1   08
09 11                 1 1   1       1           1 1       1     1                                       1         1     1   09
10 9             1     1                             1           1                     1     1             1           1 1 10
11 11         1           1         1           1                         1               1 1     2           1 1           11
12 8       2           1                 1       1                           1 1                         1                 12
13 8             1               1         1                         1                           1         1 1         1   13
14 17   1 1           2     1     1         1   1                             1         1     1   1     2   1       1   1   14
15 15 1   1             1       2           1 1       1     1   1 1                       1   1 1                         1 15
16 6   1                   1       1                                                           1       1   1               16
17 12   1 1           1                     1   1               1 1       1 1     1                     1             1     17
18 8                 1                           1 1                                   1         1   1 1     1             18
19 13               1     1 1   1       1     1 1             1         1             1               1             1     1 19
20 10 2                     1 1 1               1                                 1 1 1                                   1 20
21 12       2   1               1               1             1     1 1   1     1       1                               1   21
22 11                               1                 1         2                         1 1         1 1           3       22
23 6             1         1     1         1                     1     1                                                   23
24 9   1   1         1                       1           1         1       1             1     1                           24
25 11     1       1 1                       1       2           1 1 1                           1                         1 25
26 6             1 1                                                             1     1               1               1   26
27 13       1 1   1         1               1                           1 1   1 2 1     1                                 1 27
28 10   1             1               1   2         1                               1           1     1               1     28
29 8 1                       1                                       1   1           1             1         2             29
30 12   1         1         1       1     1 1           1                             1     1     1     1         1         30
31 18   1                     1   1       1             1 1   2   1             2     1     1 1     1   2           1       31
32 14 1                         1                   1       1 1     1   1 1     1 1                 1 1                   2 32
33 10 1       1 1       1                           1 1     1             1                       1               1         33
34 11       1 1   1                                                     1       1       2         1             1     1   1 34
35 4                                   1       1           1                                                           1   35
36 12     1     1               1           1 1               2               1                 1   1                 1 1   36
37 4                                                           1     1 1     1                                             37
38 11               1     1 1 1                   1         1                     1     1             3                     38
39 13                                 1 1         1           1 2     1 1       1   1                       2         1     39
40 10       1         1 1 1     1                 1     1                         1     1             1                     40
41 8         1                                                 1 2         1             1         1                   1   41
42 11     1                   1               1       1             1     1                 1       1     1       2         42
43 7             1                   1           1 1   1                           1                   1                   43
44 12   1                 1     1       1     1     1       1       1 1                     1   1     1                     44
45 8       1                                     2       1   1 1                                                 1 1       45
46 6                                     1           1           1                         1     1 1                       46
47 9 1   1                   1                             1     1             1         1               2                 47
48 13       1         1           1   1 1               2             1 1         1           1                 1         1 48
49 13     1     1         1   1 1 2 1       1                                           1                     1     1     1 49
50 15 1                       1 2 1 1 1         1     1               2   1 1           2                                   50
51 10                 1             1                           1                   1 2         1                 1     2   51
52 10       1 1   1                 1                   1                       1   2           1         1                 52
53 10   1                           1                       1       1   1   1       1   1         1 1                       53
54 12   1 1           1 1             1       1         1                               1     1             1       1     1 54
55 8                                 1           1     1                                                 1       2     2   55
56 7           1         1                                             1         1     1                   1   1           56
57 12 1   1                                                     1 1                       1   2 2 1               1 1       57
58 14 1 1   1 1 1       1 1                     1         1               2 1                             1     1           58
59 9   1   1                                 1     1         1   1           1                     1       1               59
60 5                               1                               1                                             2   1     60
61 9   1               1               1                             1 1                           1       2         1     61
62 8           1   1   1                                     1                   1               1         1   1           62
63 11           1           1           2 1                         1 1                             2         1 1           63
64 13   1                         1 1                     1   1     1   1     1             1                 1     1 2     64
65 14 2       1     2                 1         2                         1     1   1     1       1                       1 65
66 11                         1           1       2 1   1                                     1           1     1       1 1 66
67 11           2             1   1             2         1                 2                       1       1               67
68 7               1 1         1               1         2                                     1                           68
69 15     1         1   1             1     2               1   1 1   1     1               1 1         1                 1 69
70 7           1                       1     1           1                   1     2                                       70
71 16 1   1   2     1             1                                       1           2     1   1       1 1 1           1 1 71
72 9     1   1     1       1         1                                         1   1           1         1                 72
73 14   1       1                 1   1       2                               1         1 1   2   1 1     1                 73
74 9                           1 1 1                 1         1                             1 1     1               1     74
75 6                       1           1             1               1   1           1                                     75
76 18       1       1 1     1         1         1                   1 1       2   1             2         2   1   1 1       76
77 15         1           1             1                     1             1 2       1     1 1       2         1   2       77
78 9       1                   1         2       1     1                       1 1                                   1     78
79 15             3     1           1     2 1 2               1   1                 1     1                       1         79
80 15 1   1               2         1     1   1 1             1         1                 1   1       1         1         1 80
81 19             1 1 1     1     1                 1 1 1     1         1   1 1 1   1         1                 1   1 1   1 81
82 19           2   1 2   1 1 1                       1 1   1   2       1   1                             1 1   1       1   82
83 7         1                   1               1   1           1                       1           1                     83
84 11     1       1     1     1             1             1       1 1                             1 1               1       84
85 12           1       1 1       1           1     1 1   1             1   1     1                   1                     85
86 16         1   1           1                 1 1     1 1 1     1 2 1               1             1             2         86
87 9 1                       1       3               1                     1                     1               1         87
88 14                         1 1         1       1   2     1             1     1 1                       1 1 1 1           88
89 13   1               1 2                   1               1           1   1 1   1               1       1   1           89
90 3                                         1                                       1             1                       90
91 9                                   1   1           1   1                 1   2         1                 1             91
92 7                               1         1     1                         1       1   1 1                               92
93 9             1                   1                     2                                   1 1         1     1     1   93
94 8                 1   1                                 1             1           1   1   1           1                 94
95 10 1   2   1         1   1     1     1               1                                               1                   95
96 15 1     1           1       1     1     2       1                 1 1           1             1   1       1 1           96
97 8   1     1           1                                         1                     1 1           1 1                 97
98 5                                   1           1     1         1                 1                                     98
99 13                 1     2 1         2 1               1                     1 1                   1 1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng