BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13 1             1         1                         1 1       1                               1   1       1 1 1 1     1 00
01 12   2         1         1       1 1     1                                   1       1                   1 2             01
02 12           1 1       1 1           1   1 1 1         1             1       1             1                             02
03 10 1   1   1   1               1                                   1       1                         1     1           1 03
04 9         1 1   1   1               1               1       1 1                     1                                   04
05 11     1             1       1                       1 1   1       1   1   1     1                   1                   05
06 10     1       1                           1 1                   1     1         1     1       1                     1   06
07 14       1 2     1 1     1   1                     1       1     1           1       1           2                       07
08 11             1     1         1         2 1             1       1 1                 1                           1       08
09 12         1 1                       1 1 1   1   1             1       1 1 1                                           1 09
10 11           1           1 1     1                     1           1             1 1                 1       1       1   10
11 11   1               1 1     2           1                           1                 2   1                     1       11
12 11                 1           1     1 1           1     1 1     1       1         1   1                                 12
13 7                   1         1                 1               1                         1                         1 1 13
14 14     1       1   1     1       2       3       1             1 1           1       1                                   14
15 10     1   1       2                 1       1                       1     1                           1     1           15
16 8                 3                             1         2     1           1                                           16
17 12   1         2       1               2             1     1                     1           1       1   1               17
18 13       1     1             1     1     1         1   1 1             1         1         2         1                   18
19 3               1             1           1                                                                             19
20 10               1           1               2               1       1                       1     1         1 1         20
21 4                                                                       1               1                         2     21
22 5   1         1           1                           1                                               1                 22
23 10     1             1           1 1       1                         1 1       1                 1                   1   23
24 7 1                                                       1                     1 1                 1 1     1           24
25 7 1                 1                                   1     1         1                               1   1           25
26 12 1     1             1   1           1                 1 1                                       1       1         2 1 26
27 12                               1                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 27
28 13               1               1 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1                 28
29 13                           1     2     1       1                                         1       1     1   1 1 1   1 1 29
30 14                                             1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1         30
31 5         1                               1                   1     1     1                                             31
32 12   1               1 1                       1   1           1   2     1 1         1                             1     32
33 12         1   1       2         1                       1   1       1     1     1                     1 1               33
34 6 1                             1                       1         1                     1                             1 34
35 8                               1     1           1         1                         1         1           1   1       35
36 12 1       1 2           1           1         1             1           1                 1   1                       1 36
37 9                       2                                             1     1           1     1             2 1         37
38 11           1       1   1         1   1     1           1     1                                 1 1   1                 38
39 13       1         1     1 1   1           2             2                   1 1         1                             1 39
40 16   1             1       1     1   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2               40
41 13     1     1                         1         2 1                       1 1         1     1   1             1     1   41
42 17         3     1   1     1 1   1                 1 1       1       1         1   1   1       1       1                 42
43 8         1                                           1                       1     1   1   1           2               43
44 12 1   1             1   1                         1 1   1             1                   1     1             1   1     44
45 12 1                     1     1             1     1             1 1       1         1           1                     2 45
46 11 1             1       1       1               1     1           1   1   1                           1         1       46
47 9         1                         1     1 1 1         1                                     1           1       1     47
48 12     1 1     2   1       1           1                       1           1       1 1                               1   48
49 11                     2 1                     1                 1   1 1       1                     2         1         49
50 13 1 1   2     1                   1           1 1               1             1   1             1             1         50
51 6                         1       1 1                     1     1                     1                                 51
52 13     1     1   1   1       1           3                           1                               1 1 1       1       52
53 9     1 1       1           1                   1                                           1     1 1       1           53
54 10                           1     1 1           1     1     1                                 2         1         1     54
55 7                       1     1           1                             1     1   1     1                               55
56 7                                         1                         1     1       1                   1     1 1         56
57 13   1   1   1 1                                   1   1   1                   1   1 1     1   1             1           57
58 13 1 1                       2         1         1           1       1   1               1             3                 58
59 4                                               1                     1                       1               1         59
60 10                     1 1         1   1     2                   1                       1 1             1               60
61 15       1       1     3                       1             2 1   1         1     2         1                     1     61
62 12           1                                       2                 1                       1       1 2   1   2   1   62
63 19         1           1   1 1   1 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1   63
64 18   1   1 1               1               1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1     64
65 13                           2   1   1         1               1 1                   1   1 1     2         1             65
66 7           1                 1               1                               1       1   1 1                           66
67 13 1     1         1                         1                       1     2     1     1 1         1               1   1 67
68 15 1 1           1 1                               1       1               2   1   1             1     1       1 1     1 68
69 6     1                             1 1                                   1                                   1   1     69
70 7 1 1                         1   1                   1           2                                                     70
71 19           2 1             1 1                   1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1       71
72 10 1         1                         2       1 1             1                   1                     1 1             72
73 7     1         1   1                         1     1                               1                             1     73
74 7             1                                             1               1 1         1                 2             74
75 10     1                           1                 1   1         1                 1         1     1     1     1       75
76 13   1                 1                     1 1                         1   1   1   1             2     1       1 1     76
77 10     2           1 1           1                                       1     1               1           1   1         77
78 13           1                       1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1         1 2 78
79 15   2   1       1     1       1           1 1 1               1       1               1         1                 1 1   79
80 8                   1     1       2                   1                           1         1   1                       80
81 7                         2             1             1     1           1                                   1           81
82 9           1       1                           1                 1         1 1           1     1               1       82
83 5   1                               1               1                                           1               1       83
84 10               1                           1             1 1       1     1           1                   2     1       84
85 11         1     1                   1               1     1             1           1   1 1               1         1   85
86 14     1           2       1             1             1         2     1     2     1                 1 1                 86
87 15       1         2     1                 1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1                     87
88 7                             1                     1                       2                         1             1 1 88
89 15           1                       2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1     89
90 12     1 1           1         1                       1     2       1           1                     1 1           1   90
91 10                             2     1 1           1     1             1                 1         1                 1   91
92 12         1     1                               1   2     1     1     1 1                           1         1   1     92
93 14       1               1 1     1     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1                   93
94 11       1     1     1     1   1                 1                           1                     1       1 1       1   94
95 8                           1   1       1       1                                         1 1       1     1             95
96 10 1 1           1                                       2         1   1 2                                   1           96
97 4                         1                       1         1                   1                                       97
98 10       1                     1   1       1   1                       1       1                   1           1   1     98
99 6 1                   2                                                         1             1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng