BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN Ngày 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9             1     1       1                   1       1 1   1                                               2         00
01 8               1         1     1   1 1                                                   1           1 1               01
02 8                               1   1   1 1   1               1       1                         1                       02
03 8           1     2         1                     1                               1 1                               1   03
04 5           1                                                                         1           1                 1 1 04
05 9                               1 1       1         1         1 1     1         1             1                         05
06 14                 1 1 1 1   1 1 1                             1         1   1               1       1                 2 06
07 8                     1                               1         1       1             1             1   1     1         07
08 10           1         1 1 1       1   1                           1                     1 1                 1           08
09 10 1 2     1             1 1               1                             1             1               1                 09
10 8                                 2     1                                 1 1 1               1             1           10
11 16                       3                     1 1 1     2 1   1         1     1               1     1     1   1         11
12 11 1 1   1                         1               2                                     1             1     2     1     12
13 15   1     1       2       1     1     1   1         1   1       1   1                   1             1     1           13
14 13           1       2           1   2                 2             1             1   1                 1           1   14
15 20         2 1             1 1   1 1 1     1   1         1   1     1       1         1           1   1           1   1 1 15
16 8         1   1                           1             1             1 1                 1               1             16
17 4               1                                               1                             1                 1       17
18 7             1               1     1           1     1                               1 1                               18
19 9                   1         1                                         2       1                       2         1   1 19
20 12       1 1           1                 2                     1           1   1                 2       1       1       20
21 12       1     1       1     1                             1       1         3         1             1               1   21
22 17     1     1         1   1       1     1   1             1 1             1       1   2       1           1         2   22
23 8                     1                   1           1                           1 2   1             1                 23
24 13                               1               1         2 1   1     1 1 1             1   1                 1     1   24
25 14                 1       2 1             1 1       1 1                           1             1     1   1 1         1 25
26 9                 1         1           1 1 1               1                           1             1           1     26
27 10                 1           1       1         1                   1       1             1 1     1             1       27
28 8                       1   1             1                       1   1         1             1       1                 28
29 11     1                         1           1               1 1   1                         2     1       1         1   29
30 11         1 1     1               1       1           1         1                         1       1           1   1     30
31 16   1 1   2             1                     1   1                 1     1     1           3                   2     1 31
32 13 1 1     1     1 1   1     1         1 2     1                                     1                   1               32
33 9           1             1                               1 1       1           1               1                   1 1 33
34 15               1                           1   1         2   1             1   1   1         1 1 1   1   1     1       34
35 12               1       1   1 1             1                     1             1 1     1             1 1   1           35
36 10             1 1             1                 1   1                 1               1     1               1       1   36
37 11 1 1                     1                 1             1             1       1   2 1 1                               37
38 8                                           1     1     1         1 1 1                                   1   1         38
39 6 1     1           1                     1     1       1                                                               39
40 10 1   1       1                       1           1     1                     1   1         1             1             40
41 9       1                     1               1     1 1                                           1       1   2         41
42 11 1                               1     1           1     2         1 1                         1     1 1               42
43 7       1           1                       1         1               1       1                               1         43
44 7 1     1   1                                                 1       1           1 1                                   44
45 7   1 1                 1                         1                       2                 1                           45
46 7       1     1 1                         1                       1 1                                             1     46
47 15                 1           1         1   1 1     2   1       2                     1 1     1     2                   47
48 13   2 1                     1                   1   1         1   1   1         1       1                 1     1       48
49 8                       1             1       1                     1 1           1       1         1                   49
50 6 1   1       1                               1     1                       1                                           50
51 13 1           1     1                                     2   1         1 1       1       1   1     1                 1 51
52 17 2   1       1               1   2     1           1 1           1     2 1         1                   1   1           52
53 10                 1                   1                               1     1     1       1                   1   2 1   53
54 10     1               1                       1             2                       1       1                 1   1 1   54
55 10                               1 1   1             1           1 2           1 1 1                                     55
56 10               1                       1               3           1               1         1 1 1                     56
57 11     1                                     1   1   1           1 1 2                           2                   1   57
58 8           1       1       1             1                 1 1                                             1   1       58
59 11                             1 1     1                           1 1       1 1         1         2   1                 59
60 9                   1     1                     1 2                                     1           2         1         60
61 20       1 1 1 1       2       1         1                 1 1 1   1   1         1   1     1     1   2     1             61
62 8     1 1 1                             1             1             1                             1     1               62
63 5           1   1                                   1               1                                     1             63
64 13                           1     1 2                   1         1                         1 2   1                 1 2 64
65 10           1         2       1             1                                     1   1 1               1         1     65
66 13 1         1 1     1   1   1 1     2                                         1                             1   1     1 66
67 10                         1           1                                     1 3                   1   1 1       1       67
68 11   1         1                             1 1                 1                       1 1   1   1       1 1           68
69 9   1   2             1                                   1   1               1     1                                 1 69
70 16     1             3 1           1     1             1     1   1                       1 1   1             1   1     1 70
71 15       1       1                 1   1           1             2   1           1     1   2             1         2     71
72 12               1       1 1 1                   1 1             1                                         1   2   1   1 72
73 16 1   1 1       1       1           1     1       1               1                           1     1 1       2 1 1     73
74 14   1         1     1       1         1           1     1             1       1                 1   1   2   1           74
75 7                             1     2       1 1 1       1                                                               75
76 6     1                               1               1     1             1   1                                         76
77 7                                     1                   1             1                 1       1               1   1 77
78 3                                             1                         1                                       1       78
79 9 1   1                             1               1 1       2                 1                 1                     79
80 4                 1             1                                                                 1             1       80
81 10           2             1             1                   1             3                             1   1           81
82 11         1           1 1           1         1                               1   1     1     1   1       1             82
83 14 1 2 1 1 1   1                 1         1                                       1   1   1     2                       83
84 11   1   1         1               1         1 2 1       1                                                       1 1     84
85 10                               1 1       1 1         1                 1 1                 1             1 1           85
86 13             1   1 1     1                           1     2             1 2         1                           1   1 86
87 11       2               2                                   1         1               1     1             2 1           87
88 11   1             1     1   1         1                       1         1   1 1           1 1                           88
89 13             1             1 1             1           1       1   1   1 1         1 1       1                     1   89
90 8               1 1                             1                               1 1 1       1   1                       90
91 10         1               1               1           1     1               1   2                   1                 1 91
92 7                 1             2                   1     1                               1                       1     92
93 16 1   1     1                 1       1             1 1       1                 1 1     1         1   2 1           1   93
94 12                                 1 1         1 1 1                   1 1   1   1                           1   1 1     94
95 13     1                   2   1     1             2                       1 1 1     1     1           1                 95
96 13         1     1   1 1         1     1       1             1     1         1                   1   1 1                 96
97 5 1       1 1       1           1                                                                                       97
98 18   1     1   1 1     1                 1   1   2                   1         1   1 1 1     1   1   1               1   98
99 14               3             1     1   1         1 1           2     1                       1               1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng