BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8           1                   1                         1         1                 1     1     1                 1   00
01 6       1                     1                     1                 1                             1   1               01
02 13 1             1   1   1               1   1             1           1             1           1     1       1 1       02
03 12                   1                   1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1     03
04 8 1 1     1               1       1                                         1                               1     1     04
05 18 1       1       1 1 1       2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1         05
06 14                       1     1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             06
07 7                   1       1                           1   1             1 1                                   1       07
08 7                       1       1                             1               1 1                           1         1 08
09 9       1                 1         1     1 1 1   1                     1       1                                       09
10 6                                               1         2 1                               1                       1   10
11 10   1                                 1   1               1       1     2     1                           1     1       11
12 7                                     1             1             1           1             1           1     1         12
13 9                       1     1           1                   1                   2   1                   1     1       13
14 3                               1                       1       1                                                       14
15 17 2   1   1 1 1 1 2   1                                           1   1       1             1     1       1         1   15
16 13                                     2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1   16
17 6                     1                                   1       1         1 1         1                               17
18 6         1                       1               1     1                                                           1 1 18
19 13                         1           1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1 19
20 10               1                                     2 1           1                 3       1       1                 20
21 10           1           1         1 1               1         1                             2   1               1       21
22 10     1     1   1   1                   1             1               1     1                 1                 1       22
23 5                                 1         1                           1                                   1         1 23
24 13   1 2                                 1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                       24
25 11       1         1     1         1     1         1 1                                   1     1   1             1       25
26 9               1                                               1       2 1     1                 1       1       1     26
27 16     1     1 1       1   3 1                 1     1       1               1       1             1               1   1 27
28 11     1 1               1     1 1           1             1   1     1                 1       1                         28
29 10         2                     1           1 1 1   1                   1                                         1   1 29
30 13   1               1       1     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1         30
31 13 1     1                     1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 1 31
32 12 2   1   1       1   2 1                   1                                     1               2                     32
33 12                           1 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1       33
34 13                         1 1 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1       34
35 9     1                               1                                         1   2     1 2 1                         35
36 12                   1                   1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1 36
37 11 1                     1           1 1                               1         1       1   2                       1 1 37
38 13       1         2         1                     1   1   1 1                       1           2         1         1   38
39 11 1     1   1       1     1                       2     1   1       1                 1                                 39
40 10         1 1   1           1             2                 1               1     1                     1               40
41 6             1                     1 1               1 1                   1                                           41
42 8 1         1                     2                           1       1                         1                     1 42
43 17   1 1         1 1 1     2               1           1                             1           1   2   1   1   1     1 43
44 6     1     1                       1                                   1           1             1                     44
45 8           1 1                                                 1     1       1         1 1         1                   45
46 10                   1             1       1           1                   1     2               1         1 1           46
47 7 1                           1     1 1     1               1                   1                                       47
48 9   1     1 1                   1   1                                   1   1 1                         1               48
49 10               1   1   1 1 1               1                                         1     1       1               1   49
50 6     1                                               1         1                 1                   1       1         50
51 12                 1         1 1 1 1                           1         1               1             2 1             1 51
52 12       2           1     1               1             1   1       1           1         1     1                     1 52
53 11               2           1     1             1   1                         1               1             1 1 1       53
54 11       1     1   1   1     1               1     1                           1         1             1       1         54
55 15 1         1                 1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1   55
56 12       1     1     1 1       1               1   1   1         1 1                                             1   1   56
57 9       1     1   1   1                                     1               1         1                         1   1   57
58 18         1   1         1         1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1     58
59 11   1                             1       1     1     1           1       1 1           1             1             1   59
60 9     1     1               1         1 1       1     1           1                                       1             60
61 14   1                 1                 1 2       1       1             2             1   2                         1 1 61
62 9                   1                   1   1                 1       1 1       1         1     1                       62
63 9                       1                           1       1   1 1                 1     1       1                   1 63
64 12 1       1     1         1                     2             1                 1   1       1 1                   1     64
65 16             1 1 1             1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 65
66 10         1                   1 1               1                 1               1           1       1 1         1     66
67 15           1           2                 1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1 67
68 12     1   1   2 1                     1               1 1   1           1 1                       1                     68
69 13   2         1   1           1     2         1               1     1         1           1   1                         69
70 8                     1       1               1         2         1               1     1                               70
71 9   1     1   1       1                     1                                   1       1             1 1               71
72 13                 1       1     1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1     72
73 11   1   1   2               1                                   1     1     1     1                               2     73
74 12   1         1       1                 1                                     1 1   1         1           1 2 1         74
75 13     1 1                   2   1               1       1                           1         1       1     1 1     1   75
76 6                                 1                   1             1                 1                   1   1         76
77 11   1             2   1             1       1 1     1             1             1                 1                     77
78 12                               1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             78
79 6                               1                                             1         1       1   1 1                 79
80 8     1     1                           1                             1   1         1             2                     80
81 6                 1 1   1                           1                   1                                     1         81
82 9 1                 1                                 1           1 1 1           1             1                 1     82
83 12                       1     1               1             1                             2     1 1     2         1 1   83
84 8             1                           1   1   1                             1       1     1       1                 84
85 5   1                 1                       1                           1                                 1           85
86 16           1 1         1             1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     86
87 6       1     1                             1                 1     1           1                                       87
88 13                           1   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1             88
89 7       1                   1             1 1             1         1             1                                     89
90 11   1           1     1   1                   1   1                   1                     1         1     1   1       90
91 14       1 1               2           1     1                   1 2       1         1 1     1                     1     91
92 19 1   2       1     1         1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1       92
93 11               1               2     1 1           2           1   1                               1 1                 93
94 7         1       1 1                   1                                   1               1                       1   94
95 11 2 1     1     1         1                             1     1     1                               1       1           95
96 9     1   1     1     1                           1               1   1           1                 1                   96
97 14                           1           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2           97
98 14       1             1 1           1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1   98
99 18   1           1               1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng