BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16     1     1 1   1 1 2                 1 1                         1     1     1 1     1                   1   1       00
01 8 1                   1   1 1           1             1                 1               1                               01
02 11         1 1       1 1           1                       1   1   1 1   1       1                                       02
03 13         1                     1     1     1     1             2         1       1 1           1     1     1           03
04 12   1                         1 1 1               1       1 1         1             2           1         1             04
05 8   2       2 1                       1                                                           1 1                   05
06 13 1 1   1 1       1           1       1                 2       1                                   1 1       1         06
07 14     1                       1                       1 1 1       1       1   1 1           1     1   1             1 1 07
08 6       1                     1     1             1                             1             1                         08
09 14 1       2 1       1                           1         1       1       1                           1       1 2   1   09
10 12       1   1 1               1         1                 1 1               1         2                   1           1 10
11 7                           1                                   1   1 1 1                                           1 1 11
12 6                                       1       1 1       1     1                 1                                     12
13 13       1               1       2   1                   1             1         1       1 1   1               1     1   13
14 9     1         1     1               1     1         1                     1                     1       1             14
15 12 1         1     1 1     1   1         2                     1                             1   1 1                     15
16 12               1 1                     1     1       1 1       1 1     1 1                       1                   1 16
17 19 1           2         1   1         1       1         2   2       2   1                             1   1 3           17
18 14 1     1       2               2     1   1                     1 1                 1 1                     1   1       18
19 11               1 1                     1             1               1 1   1               1   1         1         1   19
20 12   1                     1                 1 1       2 1     1 1             1                         1     1         20
21 10     1                   1           1   1     1         2             1     1                                   1     21
22 14   1 2           1     1     1   1   1     1     1 1             1                     1         1                     22
23 12 1         1           1           1                     1   1 1             2         1     1             1           23
24 9       1     1       1   1   1           1                   1 1           1                                           24
25 8                         1 1 1   1                   1       1                               1                 1       25
26 11 1   1   1           1       1                 1               1         1           1     1                   1       26
27 8   1                     1               1   1   1                         1                         1         1       27
28 9   1                           1                 1       1 1       1     1                     1       1               28
29 17   1 1 1       1           1     1 1               1 1     1         1                 1 2           1 1           1   29
30 12             1             1 1 1   2           1   1 1     1         1                                               1 30
31 11       1       1         1       2   1     1                                     1       2 1                           31
32 15                   1                       1       1 1   1             2 1     1 1   1         1       1     1   1     32
33 13         1         1   1   1                         1     1   1 1       1                   1 1     1         1       33
34 9                       1               1                     1           2               1         1     1 1           34
35 14     1     1     1     1             1         1                             1         1 1   1         2   1 1         35
36 10                     1                     1 1         1             1 1             1                         1 1 1   36
37 6               1         1                   1                                             1           2               37
38 6       1   2       1 1                                                   1                                             38
39 13                   1         1           1   1             2                       2         1           1     1   1 1 39
40 10               1   1     1       1             1 1 2   1         1                                                     40
41 12           1     1                                       1       1 1   1         1     1 1   1                 1     1 41
42 12                       1           1   1     1               1   1         1     1     1 1           1           1     42
43 14 1                             1           1       2 2             1       1           1         1   1 1   1           43
44 19 2   1 1 2       1 1           1         1         1   2   1           1       1               1       1 1             44
45 13                         2       1     2   1             1                 1       1       1   1         1   1         45
46 9     1         1                   1     1     1 1                           1             1                   1       46
47 11       1     1         1   1     2               1       1                 1         1   1                             47
48 9             1             1   1                 1       1                                         2         1     1   48
49 7             1       1   1                     1                 1           1                         1               49
50 13       1 1     1       1                               1     1   1   1         2               1                   1 1 50
51 9                                                         1       1     1                 1 1     1     1     1   1     51
52 12                 1 1   1               1                       1       1             1 1   1 1   1             1       52
53 15 2 2         1   1 1   1     2   1       1 1                 1                         1                               53
54 6                   1   1           1                       1             1     1                                       54
55 6   1                                 1         1                     1           1                           1         55
56 13         1           1                         1           1           1           2 1         1   2   1 1             56
57 8                     1                       1               1       1                                     1     1 1 1 57
58 10           1   1   1               1     1   1     1       1                             1                       1     58
59 5                                             1                           1               1             1   1           59
60 15 1               1       1     1 2           1               1       1           1                       1 2 1 1       60
61 10             2             1               1                   1                           1         1   1       1   1 61
62 5                 1                 1           1                             1                                   1     62
63 8 1                       1 1                     1                         1     1                             2       63
64 18     1       2     2   1   1               1 1           1       1 1   1           1               1 1             1 1 64
65 9                                       2 1 1     1                   1                         1     1       1         65
66 7                           1                     1                         1 1   1   1                               1 66
67 9 1         1   1                                                   1         1   1 1               1                 1 67
68 5   1                                                 1                       1             1               1           68
69 7 1         1     1                       1             1                 1     1                                       69
70 8     1 1 1                                                         1     1                           1       2         70
71 11     1 1                             1 2         1 3                                       1                   1       71
72 12 1                   1       1 1                 1 1               3           1             1       1                 72
73 22                           1     1     1     1     1   1 1 1                     1 2 1       3   1   1 2 1       1   1 73
74 12                               1   1 1                 1     1   1     1           1           1 1             1     1 74
75 13                     1               1   1     1   1         1       1 1     1   1 1       1     1                     75
76 12       1 1                                                   1             1 1               1     3   1         1   1 76
77 9   1   2             1   1                 1                 1                                 1 1                     77
78 5                                 1   1                                               1 1                 1             78
79 10                       1                 1             1     1               1 2       1     1   1                     79
80 8         1       2   1   1     1                                 1                                   1                 80
81 11           1         1                   2   1                             1       1 1 1                         1 1   81
82 8           1                                               1               1 1               1             1     1   1 82
83 9         1       1                   1       1 1                               1     1               1     1           83
84 9   1                   1     1                         1                     1 1                         1 1       1   84
85 9                   1               2             1                       1                     1   1             1 1   85
86 7                 1       1         1 1                                                 1           1     1             86
87 10                           1 1                     1                 1           1       2 1 1           1             87
88 9           1   1       1       1           1                       1                           1   1     1             88
89 7                           1       1                       1               1     1             1       1               89
90 11   3                             1       1     1                                     1       1 1 1           1         90
91 10     1   1   1       1                             1             1                   1           1 1             1     91
92 19       1 1   1 1                         1 2 2                     1 1   1 1     1     1 2         1               1   92
93 16     1         1   1       2                   1 1   1     1   2     1               2                       1     1   93
94 9             1                     1       1   1                 1         1             1       1           1         94
95 6               1               1               1                                           1     1               1     95
96 9         1                                                   1 1   2             1 1                             2     96
97 9     1         1                   1                 1               1     1 1     1                                 1 97
98 8     1                 1       1                                     1         1                   1         1     1   98
99 9                             1   1   1               1         1               1       1   2                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng