BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8             1   1       1             1                               1     2                           1             00
01 7         1     1   1                                     2                   1             1                           01
02 11 1 1     1     1           1       1             1 1                   1                     1                   1     02
03 16                           1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1   03
04 15   2       1             1 1           1 1                 1     2       1                     1 1     1   1           04
05 20 2     1   1   1 1   1       1                   1 1 1       1             1                   1   1 2   1 1   1       05
06 12 1               1                           1         1       1       1       1         1   1 1               1 1     06
07 11               1       1           1       1         2             1     1 1           1             1                 07
08 14     1       1                   1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1                     1         08
09 11 1                                         1     1                   1       1 1   1     1 1       1     1             09
10 10                       2                 1       1   1                   1                     2           1   1       10
11 10         1       1 1   1                     1 1                                         1               1       2     11
12 17 1     1 1         1         2   1   1               1                         1 2 1   1                       1   1 1 12
13 10                   1 2                   1       1               1     2     1 1                                       13
14 8                   1 1                           1                     1     1       1               1         1       14
15 12 1     1   1                   1         1             1               1         1     1   1   1             1         15
16 11     1 1   1 1             1         1 1                     1         1     1               1                         16
17 10 1                 1   1             1                               1             1 1 1               1 1             17
18 12       1     1                             1                   1 1 1           4                 1                   1 18
19 9                               1   1   1   1                 1                     2                         1 1       19
20 8                         2                   1 1       1                 1               1                 1           20
21 5                               1                     1     1                                                   1     1 21
22 10     2   1       1 1       1                                   1           1                         1               1 22
23 9                 1           1     3   1                 1         1                                         1         23
24 6     1                             1             1                                           1   1             1       24
25 11   1 1   1       1                   1             1 1         1   1                         1           1             25
26 13   1           1 1   1 1       1                                   1       1               1 1     1           1     1 26
27 8           1 1                                             1   1                     1                 1 1         1   27
28 9                     1   1                         1       2           1               1         1                 1   28
29 10                                       1         1 1   1           1         1       1               1       1       1 29
30 10               1           1                       1           1         1       1 1       1       1         1         30
31 12           1                               1 1 1 1     2       1       1                       1     1     1           31
32 12   1     1 1       2                 1       1                           1             2         2                     32
33 10     1       1                       2     1           1     1                       1   1                 1           33
34 7                     2                                                               1         1 1           1       1 34
35 14                 1     1 2       1                     1 2 1               1                     1         1 1       1 35
36 13             1       1 1 1   1 1       1                     1               1   1           1       1             1   36
37 12 1             1           1       1   1                   1 1           1                   1   1   1     1           37
38 11                       1     1                       1     1       1       1                 1     1     1     1   1   38
39 14                 1                         1               1   1         1 1     1 2           1 1 1   2               39
40 15 1 1     1   1       1                     1                               1       1 2 1             1 1         2     40
41 12   1               1           1         1 1             1     1 1 1     1   1                         1               41
42 8                             2                     1     1         1                             1     1       1       42
43 17           2                   1 2                     1   1         2 1                     1 2           2         2 43
44 11     1 1                         2       1           1         1             1                   1 2                   44
45 10             1   1           1                     1           1           1             2         1         1         45
46 8 1     1                   1                                                                   1         1     1 2     46
47 16         1   1     1     1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2                         1   47
48 6     1                         1                                                                       1     2     1   48
49 15     1           1     2             1     1                 1                     1     1 1   1           2       1 1 49
50 10                         1               1       1   1 1   1   1                         1 1             1             50
51 12 1       2               1   1                 1           1 1       1         1     1                           1     51
52 10               2       1       2     1         1                 1       2                                             52
53 9               1         1                   1     1 1         1     1                   1                         1   53
54 13   2                     1               1       1         1       1     1 1 1         1                         1 1   54
55 12                             1     1     1   1             1         2           1   1 1   1       1                   55
56 10     1   1                 1               1   1                 2                 1               1           1       56
57 11   1       1                     1   1   1     1         1       1 1       1               1                           57
58 9                                       1 1   1     1             1             1                 1     1 1             58
59 10   1       2         1                 1   1     1 1               1                               1                   59
60 16 1   1     1   1 1           1 1 1           1 1       1               1             1       1         1             1 60
61 8 1                               1             1             2       1                 1                 1             61
62 12       1                 1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1                       1 62
63 13 1   1           1   1 1 2                     2                   1                     1                         1 1 63
64 11     1 1 1                         2     1   1                           1 1     1             1                       64
65 11     1       1     1           1   1               1         1         1         1         1             1             65
66 8           1   1                       1     1 1                         1                       1 1                   66
67 6         1     1           1                           2                                   1                           67
68 13             1             1       1 1     1         1 1                         2               2       1         1   68
69 10       1     1             1             1               1   2                                               1 1   1   69
70 8   1     1   1                   1                       2                                                   1 1       70
71 6   1                 1                     1 1                                 1                                   1   71
72 8               1                 1           1         1             1           1           1       1                 72
73 7                                                                       2         1       1     1       1   1           73
74 13       1     1                             1                 1                 4   1 1         1       2               74
75 10   2             2   1                 1     1                     1         1 1                                       75
76 12       1       1   1       1   1     1           1 1           1           1               2                           76
77 9       1                   1 1                               1   1                                 1   1           1 1 77
78 10                 1     2               1               1         1           1     1       1                   1       78
79 11 1     1           1         1         1         1             1             1           1   1   1                     79
80 9                               1   1                 1               1   1       1           2     1                   80
81 6             1                         1 1                               1 1                       1                   81
82 14 1   1 1       1                   1           1   1     1   1             1     1                               2 1   82
83 21         2   1       2         1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1             1       1     1   83
84 13                               1 1           1                 2 2 1 1             1 2               1                 84
85 15                 1 1   1                         1   1   1               1               1     1     2     2   1 1     85
86 13                   1 1   1 1 1             1           1       1             1     1 1 1                         1     86
87 8 1                                               1                   1   1   1         1             1       1         87
88 11                       1             2 1         1       1           1     1                               1 1       1 88
89 7                                 1 1                                   1         1         1 1     1                   89
90 9       1           1       1               1   1   1                 1                         1                     1 90
91 3                                 1       1                                                               1             91
92 8       1   1                           1     1             1                                         1   1       1     92
93 3                                                                                     1                       1 1       93
94 4                                                                     1 1             1     1                           94
95 11     1 1 1           1     1     1   1                                     1     1         1           1               95
96 10   1 1     2             1                         1 1                                           1               2     96
97 10               1               1       1       1     1                             1       1         1 1 1             97
98 10           1   1                     1         1           1     1 1               1   1 1                             98
99 13   1         1     1   1             1               1                         1         1         1   1     1   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng