BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15               1   1       1   2       1 2                       1 1 1               1   1       1             1       00
01 12                 1       1         2     1       1 1 1 1                         1     1   1                           01
02 12           1           1             2 1                               1 1 1     1     1           1       1           02
03 10                             1                           1   2 1     1                             1 2           1     03
04 18 1                         1     1     2 1     1   3     1                 2       1             1 1           1 1     04
05 13       1               1 1           1     1                             2     1   1   1 1   1       1                 05
06 11 1         1   1     1                         1 1             1       1 1               1                           1 06
07 9         1     1                     1                       1       1                 1       1           1       1   07
08 10     1     2                                             1         1         1       1                   1       1   1 08
09 11   2         1   1   1                         1 1           2           1                                         1   09
10 7                     1                   1       1                     1                       2                 1     10
11 8       1                         1       1                                       1       1 1   1                     1 11
12 16 1           1                               1   1     1 1 2             1     1 1         1         2   1   1         12
13 14         1 1       1 1   2               1   1                 1     1                     1 2                   1     13
14 11       1 1     1         1       1 1       1   1                   1                       1 1                         14
15 11     1   1 1                             1                       1 1     1     1   1                   1         1     15
16 12                         1                         1 1         1 1           1 1   1 1             1         1 1       16
17 6                 2                                                       1                 1   1             1         17
18 11 1             1       1   1         1     1                       1 1         1     1                             1   18
19 12 1     1   1                         1 1     1       1                 1                               1   1   1   1   19
20 5                         1                           1                                           2                   1 20
21 13 1         1   2             1   2     1     1                   1 1 1                                 1               21
22 15     1 1 1       2   1                           1       1       1           2   1       1 1       1                   22
23 17 2 1       1 1             1                         1   3           1                   1           1     3   1       23
24 4                         1                     1                             1                             1           24
25 11   1   1       1                   1                   1   1               1 1   1       1                   1         25
26 8                 1               1                                         1           1 1   1 1       1               26
27 9       1   1   1 1                 1                             2                 1 1                                 27
28 5                           1           1                         1                           1   1                     28
29 7                 1     1                         1         2         1                                         1       29
30 11     1       1   1     1                 1       1   1 1             1                 1           1                   30
31 8       1                     1             1             1         1               1                               1 1 31
32 11                   1       1                             1         1       1     1 1       2                 1       1 32
33 7               1                                           1                 1       1                       2     1   33
34 7 1                             2                           1 1                               2                         34
35 12         2       1 1                 1     1 1                                           1     1 2       1             35
36 11       1                   1                   1             1                       1       1 1 1   1 1       1       36
37 11 1 1     1             1         1                     1                 1             1           1       1   1       37
38 7         1           1       1 1                                     1                         1     1                 38
39 8   1             1                             1           2       1                     1                         1   39
40 10     1                           1                       1     1         1 1     1   1       1                     1   40
41 15     1               1       1       1 1           1 1 1       2           1               1           1         1 1   41
42 9       1               1                 1     1                     2 1                             2                 42
43 14         1   1     2     1   1                                 1 2                 2                   1 2             43
44 11                 1     1                   1 1 1   1                         1 1                         2       1     44
45 14 1   2       1 1             1 2     1                               1 1             1   1           1                 45
46 8             1           1                           1 1         1       1     1                   1                   46
47 8                     1                                                           1   1     1     1   1 1             1 47
48 7                                 1     1             1 1 1                   1                         1               48
49 14       1                     1             1   1     2 1               1     1           1     2             1     1   49
50 13             1   1     1 1       1   1   1 1       1       1       1                             1               1     50
51 11                   1   1     1     1         1             1             1       2               1   1                 51
52 10       1     1             1     1                                                     2       1       2     1         52
53 10   1     1       1     1               1 1             1                               1         1                   1 53
54 10                 1           1       1       1   1                 1       2                     1               1     54
55 12     1     1           1   1 1   1             1                     1                               1     1     1   1 55
56 12 1               1   1 1                   1           1       1   1         1   1                 1               1   56
57 13         1 1         3     1           1                               1   1       1                     1   1   1     57
58 11       1                           2     1       1 1               1 1                                         1 1   1 58
59 11     1                         1                               2       1   1       2         1                 1   1   59
60 16 1           1       1     1     2                                 1     1   1     1   1 1           1 1 1           1 60
61 7     1 1             1             1                       1             1                               1             61
62 12   1                                 1                       1 1 2             1                 1 1       1 1   1     62
63 11     1   1                                   1                     1     1   1           1   1 1 2                     63
64 8                   1                                                         1 1 1                         2     1   1 64
65 12   1     1         1       1   1               1           1                 1       1     1           1   1           65
66 14 1         1             1     2   1   2       1       1                           1   1                       1     1 66
67 9   1 1               1             1           1     1                           1     1           1                   67
68 11           1 3 1                                                     1               1             1       1 1     1   68
69 9                         1 1       1                     1   1                 1     1             1             1     69
70 16         1         1       1 1     1       1       2   1 1   1         1   1     1   1                   1             70
71 9                                         1 2 1                         1   1                 1                     1 1 71
72 8     1             1         1       1                             1                   1                 1           1 72
73 4     1                           1   1                       1                                                         73
74 7     1       1     1                                 1                         1     1                             1   74
75 16       1     1       1           1                 1   1       1     1 1   2             2   1                 1     1 75
76 11       1                     1     1             1               1             1       1   1       1   1     1         76
77 7                     1     1               1     1                             1                   1 1                 77
78 12         1                               1     1     1       1 1 2                       1     2               1       78
79 17 1           1           1           1 1         1 1   2       2 1       1     1           1         1         1       79
80 11     1     1 1 1   1                   1     1             1       1                                   1   1           80
81 7   2                       1                                           1             1                         1 1     81
82 8                   1                             1           1           1   1 1       1                   1           82
83 15               1         1 1                 1         1                         2   1       2         1 2 1       1   83
84 7   1           1     1 1                                                                               1 1           1 84
85 10       1                       1   1     1       1 2                                     1 1   1                       85
86 18     1     1                 2 1         1     1   1 1     1         1 1                   1 1   1 1 1             1   86
87 11               1   1           2           2 1   1           1   1       1                                             87
88 10   2     1                                                   3                                 1             2 1       88
89 9               1           1   1     1         1     1                 1                                 1 1           89
90 13   1                     1       1     1   1         1   1   1         1       1           1       1               1   90
91 9 1                           1     1   1 1                 1   1                                         1       1     91
92 10                 1     1           1   1                   1           1       1   1                           1     1 92
93 7 1 2       1           1                       1 1                                                                     93
94 4                                           1 1             1           1                                               94
95 16 1         1       2           1             2     2                         1 1 1           1     1     1   1         95
96 10                         1                       1   1   1     1           1 1     2             1                     96
97 11             1 1       1           1 1     1 1                     1                   1               1       1       97
98 10       1           1         1   1           1         1 1                         1   1                     1         98
99 11         1             1 1     1     1                   1                 1         1     1   1             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng