BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13                     1       1 1           1       1 1           1         1 1         1 2       1                     00
01 12   1                           1   1   1                     1 1     1               1       1 1                   1 1 01
02 13     1         1                       1           1         1 1 1   1         1   1               1 1         1       02
03 9                                             1         2       1         1                             1   1 1 1       03
04 8       1           1                             1                 1 1   1                                 1     1     04
05 18         1       1 1   1 1           1   1         1   1   1     3               1     1     1   1                   1 05
06 9         1         1         1           1           1     1     1                   1       1                         06
07 10   1               1 1                     1   1                     1   1                             1           1 1 07
08 8                                   1 1             1 1                                             1 1   1       1     08
09 13       1               1       1     2   1                                       1       1 1   2   2                   09
10 12                   1             1   1       1       1 1                     1   1       1           1 2               10
11 8                         1                                         1     1     2     1                           1 1   11
12 7             1 1                               1               1       1           1                 1                 12
13 12           1 1             1                   1       1     1 1         1                 1         1   1     1       13
14 9       1   1                         1   1             1                             1     1 1                   1     14
15 10   1     1   1                                     1 1               1                 1     1   1               1     15
16 14   1       1 1         1       1                 1     1 1 1         1 1         1       1             1               16
17 6                         1                             1         1                   1   1   1                         17
18 10 1             1                                         1 1           1                           2 1   1       1     18
19 7       1           1         1         1                                         1   1   1                             19
20 12         1       1             1       1   1   1         1               1 1 1                             1 1         20
21 8   1         1   1             1 1                                                       1   1           1             21
22 10   1         1       1         1                   1       1         1           1           1               1         22
23 16 1             1       1     1     1 1   1               1 2     1 1   1       1                         2             23
24 10 1           1                       1                 1           1       1                         2 1       1       24
25 10                             1 1   1             2       1             2                               1             1 25
26 18             1         1   1             1 1   1   1     1               1 1 1 1 1   1 1   1           1             1 26
27 11     1   1         1 1                 1               1                 1         1       1           1   1           27
28 10     1         1           1                   1                 1   1   1           1       1               1         28
29 8                           1       1                           1       1   1         1   1                     1       29
30 8         1               1         1         1 1                 1                         1               1           30
31 9                     1   1                                 1   2             1       1                 1           1   31
32 16       2 1       1 1     1 1 1     1         1     1       1         2           1     1                               32
33 10       1   1       1               1           1                   1           1                 1 1 1                 33
34 10     2         1 2                   1         1             1                   1       1                             34
35 9       1 1   1     1 1       1             1                                                                   1   1   35
36 9                 1   1                                   1   1               1   1             1 2                     36
37 7                             1         1     2     1           1               1                                       37
38 15 1               1   1             1       1       1 1 1     1                     1   1           1     1 1       1   38
39 15     1       1     1     1 1   1                         1     1               1 1           1   1           1 1     1 39
40 16   1 1 1           1           1   1     1 1       1   1     1 1     1     1       1                               1   40
41 11                 1                   1 1         1                   1   1         1   1           1   1         1     41
42 8           1                     1         1                 1                           1     1               1 1     42
43 9   1 1                 1   1       1         1     1 2                                                                 43
44 12     1     1 1         1     1             2                             1                             1   2       1   44
45 13           1     1       1   1 1     1     1                 1         1     1                 1       1 1             45
46 7                     1                           1         1           1       1   1                               1   46
47 9 2         1         1         1 1         1       1 1                                                                 47
48 14       1 1 2 1                     1   1         1       1         1                       1         1     1       1   48
49 2                                                                           1   1                                       49
50 11                       1               1 1                 1     1   1                         1 2         1 1         50
51 12 1   1   1     2       1 1         1             1                       1                         2                   51
52 10                     1     1           1             1   1                         1   1                   1 1 1       52
53 4                                             1   1                           2                                         53
54 9     2                 1   1                   2           1                               1               1           54
55 17 2 1 1               1           1       1 1           1   1           1       1   1       1                     1 1 1 55
56 10     1   1     1         1                     1                   1                                 1     1 1       1 56
57 11               1             1       1   1             1         1                   1   2   1                   1     57
58 7       1                     1 1         1   1   1                                                       1             58
59 9               1                                     1             1   1                           1 1       2     1   59
60 10   1       1 1                   1                           1     1       1       1                             1   1 60
61 12     1           1 1   1                                             1       1   1             1 1       1           2 61
62 7                 1           1             1         1 1                             1                       1         62
63 7       1                                 1       1 1                 1                       1   1                     63
64 8                               1 1     1     1   1                                   1                         2       64
65 9                       1                   1         1                     2             1           1           1   1 65
66 9         1 1     1   1     1     1                       1             1                                   1           66
67 12                             1 1 1 1             1 1 1             1     1 1         1                             1   67
68 17 1     1                             1 1     1   1                   1     2 1             1 1 3         1   1         68
69 13                   2 1 1 1   1                                 1 1 1   1 1         1               1                   69
70 10               1           1                     1   1       1 2 1               1     1                               70
71 10         1               1 2 1       1                     1 1                       1                       1         71
72 15 1       1       1               2               1       1                             1 1 1   1 1           1     1 1 72
73 13 1                       1                     1     1   1     2     1     2                     1 1             1     73
74 10           1       1 1           1                   1             1         1                       1   1     1       74
75 13             1   1 2                   1           1 1   1       1 1           1                             1   1     75
76 12           1 1 1                                               1 1   1 1         1         1   1           1       1   76
77 14       1   1   2         1                 1                 2                   2     2       1                   1   77
78 11   1 1     1   1                         1               1               1         1       1       1           1       78
79 9                               1 1 1     1                 1   1                       1                         1   1 79
80 9         1                             2         1                           1     1   1       1                 1     80
81 8                           1         1         1             1                 1                 1     1     1         81
82 7         1             1                               1           1                 1   1                     1       82
83 13             1   1   1                   1 1     1                     1           1   1                 2     1     1 83
84 12 1 1                     1             1     1     1     1                         1       1   1 1     1               84
85 12     1                   1         1 1                     1                 2 1                   1     1 1   1       85
86 9                         1 1 1                         1 1                                             2           1 1 86
87 11                       1             1         1       1           1         1 1     1 1   1 1                         87
88 6     1         1     1                                                                               1     1     1     88
89 11   1                             1           1                     1   1       1           1         1   1           2 89
90 14 1 1   1               1   2             1 1 1             1               1 1                     1           1       90
91 11       1 1                   1   2 1         1           1 1             1                               1             91
92 12   1                   1           1   1       1                       1         1           1 1         1 1   1       92
93 11 1 1     1       1   1                                                     1 1         1 1         1         1         93
94 12 1     2         1                           1 1                 1     1       1 1 1 1                                 94
95 12 1 2       1           1   1           1                                 1     1   1                   1         1     95
96 9                               1 1             1                                         1 1     2           1     1   96
97 10           1   1                                             2                               3 1 1   1                 97
98 10 1                       1               1   1               1   1 1     1 1                         1                 98
99 12             2                 1 1   1   1   1     1               1               1   1   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng