BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6 1         1                               1                         1     1 1                                         00
01 10 1     1 1       2                                   1           1                 1 1       1                         01
02 18       1             1               1   1 1   1     2                     2   1 1 1     1       1     1         1   1 02
03 6   1                                                             1         1     1             1                     1 03
04 8             1                                                       1   1                 1     1   1   1   1         04
05 8         1   1                     1       1                     1         1         1 1                               05
06 11         1       1   1           1       1 1       1         1                     1                         1 1       06
07 10                   1                   1         1           1     1 1                 1                 1 1       1   07
08 22   2         1   2               1           1       1   1 1       1   3   1         2             1       1   2   1   08
09 7         1 1                               1     1               1           1                                   1     09
10 12         2   1   1       1 1               1     1         2     2                                                     10
11 12               1       2   1       1           1         1                   1                         1       1 2     11
12 10             1     1 1                         1   1                   1                         1   1       1     1   12
13 11   2       2                       1 1       1     1               1           1                             1         13
14 12       1     1           1               1 1           1 1     1                         1       1       1           1 14
15 6 1   1         1                                               1           1                                         1 15
16 12       1             2       1           1       1           1       1   1               1               1           1 16
17 6           1                         2           1           1                                           1             17
18 8 1   1     1               1       1                     1                                             1   1           18
19 10     1                                       1   1                     1       1     1 1     2         1               19
20 15     1   1   1     1     1   1 2   1     1 1           1           1         2                                         20
21 13         1     1           2 1       1       1 1               1                         1     2           1           21
22 10   1             1     1                     1   1   2         1         1                                 1           22
23 15               1                     1                         1     1 1           1   2         1   1 1 1 1 1     1   23
24 8     1   1               1   1           1                 1   1                 1                                     24
25 9           1       1       1                                 1       1                       1                 1 1 1   25
26 8               1                 1               1 2             1                                               1   1 26
27 5         1 1         1                                                                       1               1         27
28 16         1   1             1   1 1             1 1     1 1           1     1 1   1           1           1         1   28
29 8 1                                           1   1             1     1                         1           1     1     29
30 12                     1   1   1 1           1       1   1 1     1                   1 1                     1           30
31 11   1 1             1               1   1         1   1                   1                         1         1 1       31
32 6       1                                     1                                           1 1         2                 32
33 16       1                   1       1   1             1       1   2               1     1 1           2     1     1 1   33
34 9                           1                 1     1     1                 1     2   1                 1               34
35 7 1       1                                                               2   1     1                                 1 35
36 11   1 1                                                       1   1   1       1                         1 1     1   1 1 36
37 10                     1           1     1               1     1 1 1 1                   1                 1             37
38 15     1   1   1   1       1       1       1           1 1       1     2     1   1           1                           38
39 10 1                               1                       1 2           1                 1       1 1 1                 39
40 9     1                 1     1   1 1                             1           1                           1   1         40
41 6 1 1                     1                                       1     1                   1                           41
42 12                       1     2 1 1                       1         2   1         1               1   1                 42
43 4                       1                           1                                 1                   1             43
44 10                 1   1 1 1             1         1       1     1                                     1           1     44
45 8                                         1   1     1   1                                       1   1           1 1     45
46 12   1             1 1 1   1             1       1                   1             1   1         1   1                   46
47 14 1     1     1       2           1                     1   1                 1   1 1   1     1                 1       47
48 13               1   1                     1   1         1 1 1     1         1           1   1       1               1   48
49 11           1   1               1               2     1     2                         1                 1   1           49
50 10   1   1               1               1   1 1         1 1                                                 1     1     50
51 7             1         1                 1                                     1                   1               1 1 51
52 19       1             1         1   1 1   2 1 1     1 1   1                                       2 1   2       1 1     52
53 9                         1   1                     1                           1             2   2           1         53
54 14               1     1 2       1 1     1                             1 1         2       1                     1   1   54
55 9 1     1 1                                       1                 1 1                     1           1             1 55
56 8 1   1                     1         1     1                           1         1                                   1 56
57 10                         1 1       1         1               1                     1         1         1           1 1 57
58 6             1     2                             1                       1                   1                         58
59 9         1                               1         1     1               2 1                   1         1             59
60 15 1         2                   1     1           1   1       1                   1     1   3 1               1         60
61 8                 1                                             1             1         1         1     1   1 1         61
62 10 1                     1                                   1 1         1     1 1                 1     1     1         62
63 10 1                 1                 1         1             1                 1       1 1         1         1         63
64 15 1             1                     2   1     2                               2 1   1       1     1   1 1             64
65 13             1       1   1             1         1                               1         1 1       2 1 1 1           65
66 14   1 2   1                 2 1 1                       1                                 1     2               1   1   66
67 13                           1 1         1       1                         2     1         1 1       1       1     1   1 67
68 8                                     1       1       1               1     1               1         1       1         68
69 12                 1                   2     1                       1 1               1 1 1       1               1 1   69
70 11               1       1 1               2                 1         1                           1 1           1     1 70
71 16       1   1   1           1     1 1                 1             1         1   1 1       1       1     1       2     71
72 12       1   1                         1 1     1         1                     1       1 1       1           1   1       72
73 14           1             2           1         1             1   1 2       1           1   1 1                       1 73
74 12   1 1     1       1                       1           1           1 1 1     1                                   1   1 74
75 6                         1     1               1         1                                     2                       75
76 17       1     1 1       1 1     1 1     1       1   1               1         1     1 1 1           1         1         76
77 6           1         1           1                                                   1     1           1               77
78 13       1         1           1 1 1 1   1           1                       1   1   1 1                   1             78
79 13   1   1                     1             1 1                     1     1 1       1                 2   1         1   79
80 13 1 1   1     1     2   1         1                   1         2                         1   1                         80
81 10             1                     1                     1   1                     2   1         1 2                   81
82 7                                                           1                     1             1 1           1     1 1 82
83 10                     1     1 1   1 1   1                             1   1     1                             1         83
84 14   1 2     1   2                 1     1     1         1     1   1         1                           1               84
85 7               1               1           1       1                                     1                 2           85
86 12   1                               1           2         1 1           1                       2   1         1 1       86
87 7                             1 1                     1 1   1               1       1                                   87
88 11               1 1 1 1             1 1 1   1             1               1                                 1           88
89 8                   1           1                 1 1                                     2           1             1   89
90 8     1 1         1                     1       1               1                     1       1                         90
91 16 1   1                 1     1                     1   2     1   1     1 1     1         1     2                   1   91
92 12           1   1 1 1         1     1     1                 2   1         1                               1             92
93 11   1                           1                     1 1   1       1   2       1                     1         1       93
94 11       1               1                 1                               1   1     2 1     1       1             1     94
95 13 1             1 2     1 1 1                         1         1 1       1         1   1                               95
96 4                                                               1   1                       1     1                     96
97 13     1   2                   1 1   1       1                 1         1     1 1               1     1                 97
98 8             1     1                   1     1   1 1                           1           1                           98
99 10             1     1       1                                 1                 1         1   1                 2     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng