BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/10/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1           1         1                           1     2 1     1   1   1                     1         1           1 00
01 19 1 1     1       1   1             1 1 1   1           1 1   1 1         1     1     1                   1           1 1 01
02 7                   1                               1           1                       1       1                 1 1     02
03 11 1                                 1 2 1 1             1     1 1                       1                               1 03
04 13 1               1               3                 1         1       1 1         1   1 1                         1       04
05 15             1       1         1       2       3     1           1                 1 1   1                     2         05
06 14     1                         1                 1 1           1     1                   1 1     1     1   1 1       2   06
07 19     1 2       2 1   2       1 1           1   1     1 1           1               1         1   2                       07
08 15     1 1                 1   1               1   1       1             1 1 2   1   1 1   1                               08
09 20   2       1 1 1         1   2           1             1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1             09
10 15     1 1                       1                     1     1   1 1     2               1 2             1         1   1   10
11 28           1 2       1 2     1 1       1   1 2   1 1                       1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2   11
12 19 1   1   1             1           1   1               1 1 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2 12
13 21     2   1   2     1       1 1       1 2               1 1               1 2 1     1         1             1 1           13
14 16       1   1 1   1   2         1     2       1                 1     1 1                                         1     2 14
15 15     1           1   1 1       1   1   1   1   2                 1                   1 1         1                     1 15
16 11   1               1     1 2     1         1       1                           1             1                       1   16
17 12         1             2                     1             1 1 1     1           1                       2       1       17
18 22 1 1 1   1 1 1 1     1 1             1             1   1 1 1 2                     1             1             1 2   1   18
19 22   1       1             1 1                         2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 19
20 14       1 1   1 1 1   1     2         1                     1                                       1   2 1               20
21 10             1                     1     2 1 1                         1                 1 1     1                       21
22 17     1 1   1 1 1 2   1 1     1             1   1                               1     1       1               2           22
23 21 2   2 2     3         1     3             1     1         1       1     1                           1 1 1               23
24 16 1               1 1               1                     1 1                     1           4     1   1 1   1   1       24
25 13         1 1   1                           1           1 1           1       1       1       1   1   1 1                 25
26 16 1           1 2 1     1           1   2   1 1                         1   1     1                   1     1             26
27 25   1   1 1         1     1     1 1 1     1     2   1                     1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 27
28 18   1       1                     2     1 1         1     1   1                 3       1         1           1     1 1 1 28
29 11     1 1                   1                 1           1       1             1   1               1 1             1     29
30 26 1               1 1       2 1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1   30
31 14   1         1                     1                   2   1           1         1       1     2         1   1     1     31
32 17   1 1   1   1   1                       2                   1   1 2     2                           1         1   1   1 32
33 9   1 1     1         1           1   1                                                   1     1   1                     33
34 22 1 1 1   1     1   1           1   1       1 2 2 1   1     1         1   1                     1     1       1       1   34
35 16         1   1     1   1         2       1       1                       1         1 1     1       1   1       1     1   35
36 13                           1                         1   1   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1 36
37 12     1 1                         1     1     1     1                 1               1   1         1   1             1   37
38 20       1   1 1     1       1   1   1 2   1                             1     1 1   1       1   1 1       2         1     38
39 17 1         1 1       2   1           1   1           1     1   1   1 1       1             1   1               1         39
40 15     1                     2   1                   2                 1           1   1 1       1   1       1 1         1 40
41 16                     1   1 1             1       1           1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 41
42 22 1       2       1 2 2         1 1           1     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1                             42
43 14       1                               1     1   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1                 43
44 9           2                   1   1         1                 1           1                                       1   1 44
45 28 1               1     1 1 2 1     1             1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2     45
46 10                   1     1           1                                   2             1     1               1   1     1 46
47 21 1 1     1   1 1   1           1           1                   2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1 47
48 13   1     2 1   1   1                 1           1                 1     1                     1     1           1       48
49 18   1     2   1     1   1     2 1     1               1         1 1     1   1   1                     1         1         49
50 17 1             1 1     1           1 1   1           1               1 1   1     2 1   1           1               1     50
51 14         1 1             2                                     1 1         1 1     1     2     1               1 1       51
52 10   1             1               1               1 1           1       2           1               1                     52
53 7                                         1 1                     1         1 1           1     1                         53
54 14 1       2 1           1                 2                                   1               1             2 2 1         54
55 19 1 1 1     1     2         1       1     1               1             1         1         2 1 1   1   1     1           55
56 19     1 1             2 1     2   1   1               2 1     1                       1     1     1     1 1             1 56
57 11                     1         1 1       1                   1       1   1     1                   1             1     1 57
58 15               1 1 1     1                           1           1           1   1 1       1               1 1 1 1 1     58
59 16                       1 1   1 2           1 2         1       1   1   1                             1     2         1   59
60 17                           1   1 2             1           1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       60
61 17   1 2             1     1   1     1       1   1     1   1               1 1   1         1               2               61
62 17 1 1   1   1   1       1             1 1         1       1           1         1 2                     1 1           1   62
63 20       1                 1       1 1     1 2     1   1     1       1         1     1       1 1         2 1         1 1   63
64 11         1     1     1         1 1                                     1 1                     1   1     1             1 64
65 20             1   1       1                 1 1             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1       65
66 17         1     1           2             1   1             1     1   1         1         1 1     1 1               2 1   66
67 16 1     1   1                 1                   1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2                 67
68 20 1 1       1   2       1   1       1 1     1 1         1   1                   1 1   2           1       1         1     68
69 18                   2     1     2             1     1   3     2                       1 1         1   1           1   1   69
70 22   2 1 1               1     1                             1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   70
71 18   1     1 1       1     3   1                   1     1     1 1   1   1         1     1         1     1                 71
72 16   1                     1     1 1     1   1   1   1 1   2               1                       2   1               1   72
73 14           1       1       1           1   1     1   1 2                   1 1 1                   1 1                   73
74 23     1   1                     1       1   1   4 1 2       1   1       1               1     2       2   1         1   1 74
75 16           1             1         1 1 2       1 1               1 1           1     1 1   1   1                     1   75
76 12             2                   1       1                       1     1 1     1     1   1                 1       1     76
77 14           1                 2     1     2       1   1   1       1           1     1       1   1                         77
78 21     1                   2         1 1 1 1         1         1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1 78
79 13                       1         1 1       1   1                 2     1           1             1         2           1 79
80 16 1                         2             1 1           1     1               1           1 1 2     1     1 1       1     80
81 15       1       1     1           1     1     1         1     1       1           1 1   1     1         1         1       81
82 11                         1                   1             1       2 2 1           1                 1             1     82
83 21                           1     1         1   1 1   1   3     2         1 3           2 1   1                 1     1   83
84 29       1         2 1 1 1           1       1 1           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1 84
85 19       1           3   1       2     1   1           1     1               1 1               1   1   1         1   1 1   85
86 19       2       1     1 1             1             1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1       86
87 14           1         1 1     1     1 2           1                                 1       1   1       1   1 1           87
88 11         1     1                   1                                 1           1     1     1 1     2       1           88
89 13 1 1             1     1             1             1           1 1               1       1                   1 1 1       89
90 19         1   1 1       1   1     1     2     1     1         1   1       1                     1 1         1   2     1   90
91 15 1               1   1   1     1                     2   1 1             1               1                   1   1 1   1 91
92 14                     1                 1         2 1                 1       1     1 1 2           1 1               1   92
93 16 1   2 1           1         1   1         1   1       1           1           1       1       1   1             1       93
94 17       1   1   1           1                   2 1       1       1 1         1   1         1     2 1                   1 94
95 11               1 1                   1           1 1                 1       1   2       1                 1             95
96 15   1                         1           1         1 1     1               1 1     1         1     1   1     1 1   1     96
97 16       1   1 1 1   1                         1   2                 2                     1 1       1   1             2   97
98 13 1               1           1     1   1       1                         1 3                         1 1 1               98
99 11                 1                           1 1       1     1   1       1         2                       1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
Ngày
/
Tháng