BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/12/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15       1       2         1               2                         1           2     1         2   1   1           1     00
01 14       2     2         1   1 1     1                     1   1         2                                     2           01
02 15         1   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1       1   1 02
03 18             1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1     1       03
04 14     2             1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1               1 1       04
05 12 1       1 1                 1             1 1         1 1         1                         1                     2     05
06 16             1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         1       1   06
07 18   1 1   2   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2                     1 07
08 18 1         1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1             1 08
09 14             2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1             1 09
10 22       1   1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1                   1   10
11 14                     1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               1   1   1   11
12 17 1   1       1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1         1   12
13 20   1     2   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1         1     1   13
14 14                   1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                           1     14
15 11             1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1                     15
16 16 1 2     1         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2                   1 16
17 18   1 1 1   1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1       1     1 17
18 20 1     2   1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                     1   1 1   18
19 20 1 1 1   1                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   2 1 1       19
20 20 1 2   1         1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 1     1 1 1 20
21 12 1 1                   1     1       1           1               1       1             1               1       1       1 21
22 17 1   1                   1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         1 1   1     22
23 12 1   1           1         1   2       1             1                 1     1 1                               1         23
24 19                   1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1             1 24
25 15 1   1 1                     1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1   1 1       25
26 16     1   2         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1               1   26
27 18     1         1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1               1       1 27
28 14   1   1     1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1                 1       28
29 22         1             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       1   1   1   29
30 18   2 1 1     1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1               1   1 1 30
31 12 2                 1   1       1           1 1 1               1                                   1   1       1         31
32 18       1 1   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2           1 32
33 13 1   1     1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1             33
34 5   1                         1   1                                                                     1           1     34
35 18     1                             1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1     1   1   35
36 23 1   1   1   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1                           36
37 14 1 2 1         2                               2   1                       1               1     1           2           37
38 14           1                   1   1                     2                     1           3           2     1       2   38
39 10   1       1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1             39
40 17                     1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     1 1 1       40
41 14       1   1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                           1 41
42 12       2   2               1                 1         1                         2           1 1         1               42
43 22       1 1       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1                 1 43
44 22         1         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   1       1   44
45 16           1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2           1       45
46 14 2             1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1       1     46
47 15 1 1     1     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1           1   47
48 17 1           1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1                 48
49 22       1                     1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             1 1     1   49
50 16           1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2         2     1 50
51 9                       1                                     1                     1       1               1     2 1   1 51
52 21     1           2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1                     2   52
53 18           1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1             53
54 17 2   1       1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1                 54
55 21 1 1 1   1                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1     1         55
56 16                       2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1               2   1 1 56
57 11               1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1             57
58 11         1           1 1         2           1         1     2             1                           1                 58
59 19 1         1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   1           59
60 18                 1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     1     1   2 60
61 13   1 1               1   1                         2           2   1     1           1                 1       1         61
62 18       1             1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1                     1     62
63 11   2               1 1 2   1         1                               1     1                                   1         63
64 14   1   1             1   1     1     1     1 1   1         1                                     1               1 1   1 64
65 21     2     2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 2 1 1       65
66 11                       1   1   1   1     1     2         1                                                 1       1   1 66
67 12                 1           1             1         1               1   1   1           1   1   2             1         67
68 16                 1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1       1 1 1 1 68
69 12                   1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                           1     69
70 18           1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                     1   2 1 70
71 14             1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1       1     71
72 21     1         1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1       1       72
73 23         1 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       1     1 1   73
74 16   1   2             1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1           1         74
75 14 1                     1   1             1   1               2         1 1             1             1     2   1         75
76 18                     1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1   1 1       76
77 19     1         1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       1 1         77
78 11     1     1   1                           1     1           1   1                             1 1           1 1         78
79 25       1 1     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2     1   1 1   79
80 13   1       1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1             80
81 14         1     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1       1     81
82 25       1     1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 1     1 1   82
83 25           2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2           1 1 83
84 15       1 1       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1     1       84
85 12     2                     1           1                   1 2   1               1           2     1                     85
86 14         1     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1               86
87 16       2 1 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1             1   87
88 17   1       1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           1     1     88
89 12           1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 1     1     89
90 15           1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1           1 1     90
91 16   1     1     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1                       91
92 13 1             1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1   1 1       92
93 18                             1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   1 1   1   1 93
94 17 1     1                       2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1             1 94
95 11                         1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1             1 95
96 19   1             1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 1 1   1     96
97 18                   1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1               97
98 22         1               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1   1         98
99 17         1   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng