BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/06/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
Ngày
/
Tháng
00 16   2 1   1             1         3   1     1               1           1                       1       1             1 1 00
01 24   1 2       1           1 1 1 1                 1   2 1       1 2   1                   1 1   1   1     1     1     1 1 01
02 14             1   2   1         1       1       1                             1 2       1               1           1 1   02
03 11           1   1             1         1   1       1                 1                   1   1     1 1                   03
04 23   1   2 1 1   1   1 1           1     1         1   1     1   1     1     2               1 2           1     1     1   04
05 17     1   3           2               2   1             1                           1 2       2     1             1       05
06 14     1   1           1       1                       1             1     1 1   1           1 1         1     1     1     06
07 14       1     1     1                   1 1             1 2 1               1                 1   1                 1 1   07
08 25 1 1   1 1 1           1       1 1   1 1 1     1                   1               1 1 1   1   1 1         1     1 1 2 1 08
09 13                               1   1                   1   1   1       1 1           1       1             1 1   2       09
10 22     1   1     1   1   1         1 1 1 1         1 1 2                     1     1 1                 1 1 1 1 1         1 10
11 20   1         1   1                         1 2         2             2     1   1 2                   1   2   1 2         11
12 19     1         2           2       1 1 1           1 2     1           1 1         1   1               1 1         1     12
13 32   1   1     1 1 1   2   1 1                   1 1       1 2 1 1   1   1     1   1 1     1 1   2   2 1 1 1     2         13
14 10                             1                           1     1           1                   1 1 1   1           1   1 14
15 16           1                                 1   2               2   1         1           2         1     1 1     2   1 15
16 17     1 1             1         1       2             1       1                     1       1   1 1 2 1       1     1     16
17 14       1     1   2 1   1             1             1     1   1     1         1               1                 1         17
18 21 1     2     1 1           1   1           1     1       1       1       1           1 1         1     1     1 1     1 2 18
19 21     1       1   1   1   1         1 1 1   1       1     2   1   3 1 1   1     1                                       1 19
20 10           1                       1   1                 1 1 1                               1     1 2                   20
21 11         1     1                 1                 1         1                 1 1   2     1               1             21
22 15           1 1   1         1 1 1                     1     1       1 1   1                         1               1 1 1 22
23 14     1           1         1 1   1   1       1   1       1     1         1 1                 1   1                       23
24 18   1               2   1   1 1 2             1                 1         1                 2       1     1       2     1 24
25 22 1           1 1         1   1     1 1   1 1   1 1 1               1     1 1       2     1 1             1   1       1   25
26 12                           2                     1 1             1 1     1   1         1 1         1   1                 26
27 14                         1   3 1 1       1         1         1         2               1               2                 27
28 16         2     1   1 1     1     1                                       1   1                 3           2         1 1 28
29 18             1     1   1 2       1         1   1 2                 1 1             1         1     2     1   1           29
30 16                   1   1 1       1   1                   1   1   1     2     1                     2             2   1   30
31 16             1           1 1       1     1   1         1   1         1 1             1   1 1       1 1           1       31
32 15               1             1     1   1 3 1   1     1                       1 2   1 1                                   32
33 16 1   1 1   2   1         1   1 1                       1   1           1             1 1 1                   1           33
34 13         1       1                 1       1   1   1                           1 1                   1     1 1   1 1     34
35 13                         1 1         1 2             1       1                           1           2   1         1 1   35
36 16 1                 1                   1     2   1 2               1     1 1         1 1   2                   1         36
37 13       1 1           1 1 1         1             1               1     1         1         1 1                       1   37
38 22         1           1 1         1       1   1   1 1   2       1 1     1 1       1     1   2               1 2 1         38
39 18 2       1       1   1 1 1                               1     1                         2       2     2   1 1     1     39
40 15   1 1   1       1     2 1                   1 1     2   1   1     1                                                 1   40
41 16   1 1               1             1 1             1   1 1 1     1   1         1                           1     1 1   1 41
42 16     1                       2     1       1 2         1           1               1           2       1       2       1 42
43 19 2       1   2       1           1 1         1         1       1             1     1   1         1   1 2   1             43
44 16   1   1       1 1     1                   1   1   1                   1         1       2       1         1 2           44
45 13 1 1       2               1   2 1                             1           2     1                     1                 45
46 20     1 1   1 1           1     1     1   1         1       1 1           1     1 1       1       1       1       2     1 46
47 16     1 1 1   1   1                                     1     1 1     2 1             1         1   1 1             1     47
48 29   1 1 1     2   1 1     1               1 1     1     1       2   1 1   2     2             1 2 1           1 2   2     48
49 16             1     1     2   1   1             1       1         1           1 1 1 2   1                         1       49
50 14     1 1       1   1       1             1         1         2             1 2                     1             1       50
51 17 2       1   1             1     1   1 1         1                 1 1           1     1 1 1     1       1               51
52 11 1         1 1                                   1     1   1                       1 1 1         1       1               52
53 19                   1   1   1   1         1 1             2         1 1 1   1 1 1 1   1   1   1                         1 53
54 20 3   1   1 2                                 1   1   1 1   1 1     1       1       1                 1 1 1     1         54
55 17   2             1           1     1     1   1 1                 1 1                   1         1         1     2 1 1   55
56 17   1                       1     1                             1 1   1         1 1 1   2 1     1   2       1       1     56
57 18   1   1               1 1                               1 1 1   1   1       3   1   1           1     1   1 1           57
58 19   1                 1         1 1   1 1   1 1                   1   1 1 1     1         1           1       2     1   1 58
59 20       1   1     1     1     1     1 1       1     1     1 1 1 2     1 1               1 1     2                         59
60 20                 1       1       2 2 1 1           1                     1   1 2 1           1   1 1           1   1   1 60
61 12         1             1   1     1         1 1 1   1   1     1                                     1 1                   61
62 9       1           1   1       2           1             1                                     1       1                 62
63 12       1                     1 1     1         1 1     1 1   1                     1         1         1                 63
64 16           1   1   1                   2             2         1       2   1 1   1     1       1     1                   64
65 15           1   1 2   1                   1 1           1   1                       1     1     1                 2     1 65
66 24 1           1       1   1   2     1     1 1 1       1         1   1       1 1 1   1   2     1                   1   1 2 66
67 10                     1     1             1   1       1     1                     1                       1     1 1       67
68 16 1     1         1         2       1       1   1     1           1         1   1 1   1                         1 1       68
69 12             1 1             1         1                 2     1                     1 1             3                   69
70 15   1 1     1             1 2 1 1     1         2                                     1           1         1     1       70
71 17   1 1   1             1                                   2         1     1         1     1 1 1 1     1   1   1   1     71
72 16         1   1 1   1     1               1                           1       1               1         2 1 2     1 1     72
73 11                       1   1     1             1         1               1         1         1     1 1               1   73
74 25           2 1 1 2 1 2 1 1         1 1 1                             1 1 2   1       1 1   1     2             1         74
75 8               1             1                             1   1             1       1   1                           1   75
76 17         1     1 1 1               1                     1 1     1       1 3   1   1                           1     1 1 76
77 23 1 3             1 1     1         1       1         1       1 2 1 1 1   1   1   1           1 1               1     1   77
78 17 2   1 1 2             2                   1               2             1   1   1       1     1                   1     78
79 17       1   1                 1     1     1             1       1   1     1           1       1     1     2 1 1         1 79
80 11           1   1       1                 1                         1   2                   1               1 1     1     80
81 9     1                         1 1               1   1             1       1                                 1   1       81
82 11 1   1                             1     1     1   1                                   1             1   1     2         82
83 8           1                                   1   1         1       1                                   1             2 83
84 14 1           1                     2 1 1       1   1       1     1                 1                 1     1       1     84
85 19 1 1               1 2   1     2       1   1   1             1   2                 1 1           1       1           1   85
86 12   1               2                                 1                     2 1               1 1               1   1 1   86
87 14       1   1       1 1                     2     1               1               1   1 2   1                 1           87
88 12               1         1               1       1       1                       1   1       1     1   1     1       1   88
89 11                 1 1         1 1                                       1   1     2                       2             1 89
90 20 1             2           1   1     1 2       1 1 1                         1 1         3 1 1                 1       1 90
91 15   1                           1 1       1           1         1       1           1 1 1         1         1 1 1 1       91
92 24     1 1   1           1         1       1   3   1 1 1 1 2 1       2       1     1       1 1     1       1               92
93 16       1     1   1   1 1                     1     1         4   1     1                   1   1                 1       93
94 15 1                   1     1         1 1   1 1 1     1           1                 2   1       1         1               94
95 22   1   1 1 1   1       1           1 2   1   1                     1 1   1   1 1         1 1     1 1         1       1   95
96 13               1                 1         1   2 1 1 1       1                 1     1       1             1             96
97 9     1                         1         1             1       1                                     1   1 1         1   97
98 11           1       1 1                     1           2           1   1       1         1             1                 98
99 23 1   1             1         1       1       1 2 1     1       1   1 1 1 1   1                   2   2 1   1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
Ngày
/
Tháng