BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/06/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12           1 1     1   1               1 1       1 1   1 1                         1                   1                 00
01 14       1     2       1     1         1         1             1                   1             1             1     1 2   01
02 23   1       1   1       2   1 1 1             1     1     2             1 1 1   2         1 1       1     1 1   1         02
03 15 1 1 1 1     1 1       1         2         1 1 1                       1       1             1                           03
04 18     1       1       1     1     1             1         1 1 1       1       2 1 1 1                   1     1 1         04
05 11               1   1 1             1         1         1       1         1       1             1       1                 05
06 15 1       1 1     1 1     1           1 1               1   1                 1   1     1           1         1           06
07 19   2               1     1 1     2   1     1         1   1         2           1   1                     1   2   1       07
08 17 2         1   1 1 1 1                     1   1           1 1       1       1         1   1       1   1                 08
09 15               1 1       2     1             1 1   1     1     2         1                         1     1       1       09
10 22   2 1             1         2       1 1             2 1   1     1                   1 2   1   1 1         1           2 10
11 15     1         1           1           1   1   1           1         1           1               2   1   1       1     1 11
12 18     1             1       2       1             1 1         1           1 1     2           1           1 2 1         1 12
13 25 1       1       1         1       1     2           1           1     1   2 2   1   1 1       3 1     1       1   1   1 13
14 17   2           1         1       2     1 2 1     1         1       1   1                                 1 1         1   14
15 14     1     1           1       1         1 1       1                 1 1         1       1       1     1       1         15
16 16       1           1         2   1 1       1                         1     1   1           1 2       1     1       1     16
17 18   2         1               1   2     1                           2     1 1   1     1   1   1     1 1 1                 17
18 14             1 1 1 1     1     1             1 1                 1       1   1     1                                 2   18
19 13 1           1       1       1             1                 1   1   1   1 1                       1   1   1             19
20 16               1             1               1   2             2   1     1   1       1           2             2       1 20
21 23 1 1     2               2   1 1 1   1 1                         1   1       1       1     1     1 2 1       1       1 1 21
22 17     4 1     1         1     1     1                 1     1               1       1     1 1       1           1         22
23 18   1   1 1 1 1       1 1     1                   1       1   2           1                           1 1   1 1 1         23
24 9           1         1       1     1                                   2               1   1                     1       24
25 15       1 1     1     1       1     2                   1             1             1   1     1           1     1 1       25
26 15   1           1     1           1                         1 1   2         1 1             1       1 1           2       26
27 13       1   1   1                     1               1 1               1             3             1 1   1               27
28 14                                           2           1       1   1           2   1         1   2           1   1 1     28
29 22 1                 1               2   1   1 1   1 1 1   1     1     1 1       1         1   1     2 1   1         1     29
30 7 1             1           1 1                         1               1                               1                 30
31 16       1               1       1     1 1     1     1         1     2   1 1 1         1   1         1                     31
32 14 1       1       1               1       1     1     1             1   1                   1                 1   1 1 1   32
33 19     1 1                 1 1               1   2         1 1   1         2         1     1 1   1         1         1   1 33
34 7         1                                   1           1                     1       1       1                     1   34
35 15   1         1 1 2     1               1       1     2           1                     1             1           1   1   35
36 24       1 1 1     1       1 1       1           1     1       1   1           1   1     1 2   1     3 1     1 1       1   36
37 15 1     1                   1       1                   1 1 1           1       1           1 1   1                 1 1 1 37
38 13 1           1     1       1                   1       1                       1   1 1 1                 1     1   1     38
39 16   1   1     1       1   1       1                         1 1 1         1     2     1             1     1         1     39
40 15         1       1             1     1   1   1     1   1   1 1                           1   1   2           1           40
41 28   1 1     1   1     1 2   1 2       1   1     1   2 1     1     2   1                 1     1   1           1   1   3   41
42 13                 2 1         1   1                                         2   1 1 2                 1             1     42
43 17   1   1   1   1 2   1 1 1                   1   1                   1               1   1     1       1             1   43
44 19         1           1     2     1       1 1     2               1 1     1 1           1 2                   1 2         44
45 22   1     1 1   2 1     1 1 1         2         2     1     1         1 1       1     1     1           1     1           45
46 19         2 1 1     1             1       1             1 1   1             1   1 2       1               1     1   1   1 46
47 21 1   1                             3         2           1     1 1     1 1 1 1 1     1       1                 1 1   1 1 47
48 17         1 1   1   1   1 1       1         1                   1     1           1               1       1         2   2 48
49 18     2 1   1 1                             1   1 1   2 1 1                     1 1         1 1         1           1     49
50 20       1   1     1     1       2     2 1 1 1                           1   2 1   1 1                   1     1       1   50
51 14         1                                         1   1 1     1   2   1     1 1                     1         1     1 1 51
52 15 2                     1 1       1               1                   1     1 1       1         1 1         1 1   1       52
53 16           1                   1 1     2             1   1     1               1     1 1 1           2           1   1   53
54 15 1 1     1 1       1   1     1                           1       2           1         1   1       1 1                   54
55 17 1   1   1   1       1   1 1                           1         1   1 1   1     1   1                     1     1   1   55
56 15     1       1     1           1         1             1                     1     1 1   1   1   1 1     1             1 56
57 15           1 1   1 1           1               1     2         1               2           1     1   1       1           57
58 9                                                     1       1     1 1       1   1                   1   1 1             58
59 19       1   1       1 1 1       1     1       1     2   1     1   1                 1   1       1       1 1             1 59
60 17             1           1 1 1       2               1     1                     1     1     1       1 2       1 1 1     60
61 12 1             1 1   1           1   1         1 1                       1               1   1 1                         61
62 10   1                                 1         1 1 1   1                                                 1   1 1 1       62
63 18 2 1       1             2 1   1   1   1                   1   1 1 1 1                   1                     1   1     63
64 17             1       1     1 1     1     1     1     1 1             1   1 1                   1       1   1 1         1 64
65 18 1     1       1 1         1   1       1         2   1   1   1     1     1         1             1         1           1 65
66 20   1         1       2 1           1   1         1   1             1   1       1 1     3 1   1                 1       1 66
67 23 1 1   1     1   1   1               1     1             1 2   1 1     1   1       1   1         1     1 1       1 2     67
68 16   1   1         1           1                                 1           1       1 1     1 1   1         1     2 2     68
69 14           1             1                         2 1 1           1         1   1       1     2         1           1   69
70 8         1                     1   1                         1             1 1             1   1                         70
71 16     1         1             1         1 1     1 1         1 1     1                 1               1 2 1             1 71
72 14                   1                     1   2               2             1 1   1       1   2       1         1         72
73 13       1                     1     1   3 1             1         1                             1   1     1           1   73
74 12                 1   1           1   1     1 1       1 1 1                 1 1               1                           74
75 18         2 1                   1     2   2 1   1   1     1                         1     1     1           2           1 75
76 19         1 1 1         1         1   1     2       1   1   1         1                   1     1   1 1   1     1       1 76
77 18       1 1 1   1           1     1 1 1 1     1                       2         1                               2 1 1 1   77
78 17       1                     1 1 1           2 1                         1         1       2   1       1   2 1   1       78
79 21 1         1     1             1 1           2   1 1       1     1     1   1           2 1     1   1           1   1   1 79
80 18 1       1             1           2 1     1     1         1 1       1             1 1     3       1       1             80
81 12   1                           1             1             1 1           1 1               1 1   1         1     1       81
82 20               1 1     1 1 1   1   1   1   1   1 1     1 1 1   1             1     1 1                 1     1           82
83 16       1     1     1   1                         2 1       1     1       1   2       1       1         1   1             83
84 17     1       1 1 1             2 1               1       1         1             1     2             1     1     1 1     84
85 9       1                                         1 2               1   2                   1   1                         85
86 18     1   1   1                                   1           1 1       1     2     1 1 1       1     1 1   2     1       86
87 14 1                     1                 3           1 1     1       1 1       1 1   1       1                           87
88 17     1     1             1               1         1           1 1       2         1   1 1   1 1   1         1         1 88
89 21         1     1       2 1 2         1             1     1     1   1   1                 1       3 1 1   1     1         89
90 14     1   1           1         1       1           1   1   1   2                         1           1               1 1 90
91 13 1   1               1   1                               1       2       2                   1               2         1 91
92 14   1           1           1       1     1   1     1     1   1 1                     1               1           1 1     92
93 18       1           1 1   1     1   1         1     1         1 1   1 2             2       1     1           1           93
94 13 1                 1         2       1                           1 1 1 1         1                       1 1     1       94
95 16     1             2 1             1     1 2 1           1         1 1               1               1   1         1     95
96 15                 1 1           1       1 1 2   1                         1         1       1           1   1       1 1   96
97 12   1   1           1                   2       1     1 1       1                               1               1     1   97
98 17     1           1   2       1 1                 1         1   1 1 2             1         1   1       1       1         98
99 22     2 1     1     1   1 2             1 1   1               1           1       1 1           1 1 1     1   1       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng