BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng
00 16                 1                 1 1     1   1           1         1     1   2         1     2     1         1     1   00
01 15           1         1   1     1     2                 1   1                       1   1 1       1       1       1 1     01
02 17 1 1 1       2                         1             1     1   1           1   2                     1 1 1 1 1           02
03 15     1         1         1       1 1       1 1       1                   1               1   1         2       1       1 03
04 12           1       1   1   1   1       1             1 1         2                     1               1                 04
05 8                 1     1                               1       1 1           1             1       1                     05
06 16   1     1 1       1 1     1 1                           1 1         2     1 1 1                                   1 1   06
07 14 1   1           1         2       1       1   1       1         1         1         1             1               1     07
08 15           1                 1     1     1     1 2       2   1               1                         1       1   1 1   08
09 17     1     1     1 1   1       1 1     1   1         1     2     1   1 1             1                                 1 09
10 25   1   1               1   2   1 1     1   1       1 2 1     1 1   1   1 1         1 2       1       1       1   1       10
11 13 1                       1         1         1       1             2                     1     1     2     1           1 11
12 22         1 1             1       1 1 1   2   1 1 1 2 1   1             2           1         1       1 1     1           12
13 9       1 1                       1 1 1                                   1 1                   1               1         13
14 13 1               1     1   1     1         2 1       1                   1       1 1                                 1   14
15 16               1 1     2       2 1     1         2 1                             2         1                       1   1 15
16 14       2 1 1 1             2 1           1                             1 1                                 1       2     16
17 12     2                     1       1   1                 1       1     1               2     1                     1     17
18 17         1   1       1         2   1                       1     1       1             1       1 1 1   1   1 1     1     18
19 17                     1 1 1           2         1   1 1           1         1 1   1   1       1       1     1 1           19
20 14       1             1     1 1   1         1   1             1             1 1             1 1   1           1           20
21 18         1   2   1           2 1               2     1                 1     1 1               1 1     1   1         1   21
22 25     1     1     1   2                     1   1     1   1   2   4                   2 1 1 1                   1 1 1 1 1 22
23 11 1               1 1       1                       2               1                             1   1         1     1   23
24 14 1     1           1   1         1     1                     1 1     1               1   1       1   1           1       24
25 24               1         1 1     2       1   1               1 1 1   2 1 1       1 1 1       1   1       2 1         1 1 25
26 16   1     1   1       1   1               1               2             1 1 1   1     1                           1 1   1 26
27 10                               1   1   1   1                               1               2       1     1 1             27
28 13           1               1           1 1                 1             1       1     1     1       1 1         1 1     28
29 14 1     1       1   1   1     1 1     1   1   1     1                   1             1           1                       29
30 25     1                 1     1       1   1 1 1       1   1           1 1     1 1 1 1   1   1 1     1   1   1 1 2       1 30
31 10                 1           1           1 1                       1   1 1                     1   1                 1   31
32 26 1 1 1 1       1     1   1   1           2   2 1   1   1   2       1           1         2   1   1 1   1               1 32
33 15           1 1     1   1 1       1     1         1             1       1     1               1 1   1               1     33
34 8     1                                           1               1   1   1         1     1       1                       34
35 13         1   1               1         1     1                 1           1         1             1 1   1 1 1           35
36 10                       1           1                     1             1         1         1     1             1     1 1 36
37 15 1     1       1 1 1               1   1     1         1   1               1                     1     1     1       1   37
38 9     1       1                     1     1                         1 1   1   1                                     1     38
39 15     1 1                   1 1       1 1   1               1   2 1                     1         1 1                   1 39
40 16   1                   1 1           1         1 1       1         1   1   1 1   1     1         1     1 1               40
41 18 1     1   2               2   1 1   1       1 1       1           1               1   1 1                       1 1     41
42 11 1   1           1       1     1           1       1                 1                               1 1   1             42
43 16           1 1           1               1 1 1     2     1     1                     1         1   1       1         1 1 43
44 16           1   1 1   2   1   1         1 1               1           2     1       1     1                       1       44
45 21         1 2                 1   1   1                   1 1 1     2     2     1   1     1 1 1 1       1 1               45
46 13   1 1         1   1   1       1               1     1 1                       1               1   1     1               46
47 12                   1     1 1                       1   1   1     1           1       1               1     1     1       47
48 13             1               1   2 1     1         1           1     1   2                             1   1             48
49 19 1 1 1 1       1       1             1 1   1   1             1     1       1       1   1         1       1 1 1           49
50 16       1   1 1   1 1     1 1               1       1       1 1                 1       1     1                 1 1       50
51 6                         1                             1             1       1                               1       1   51
52 26   1 1   1       1                       2 1   1 2           3       1 2     1 1 1   1     2       1 1           1 1     52
53 17   1 1   1 1     1   2       1               1               1   1     1           1   1             1           1   1   53
54 12       1       2 1                         1                       2                       1         2           2       54
55 13 1             1 1             1     1       1     1   1 1                       1 1         1           1               55
56 15 1 1   1       1           1 1                 1       1                           1 2   2                 1         1   56
57 20 1     1       1         1     2             2     1                         1   1   1 1       2         1 1 1 1 1       57
58 12                   1   1       1   1                       1             1         1 1 1 1   1                   1       58
59 21     1   1 1   1   1 1   1 1         2         1 1                         1 1   1 1                 1 1     1         2 59
60 20           1 1   1             1       1             2 2                   1       1   1           1   1 1 1 1 1 2       60
61 22 1 2           1   1     2               1       1       1 1 1   1       1       1 1     1   1     1   1 1       1       61
62 24             1 1               1         1     1       1 2 1   2   2       3 1   1 1         1                 2     1 1 62
63 19         2 1 1             2                 1 1   1       1             1 1 1       1     1     2 1                 1   63
64 17   1 1   1     1 1     1                             1   1       1     1       1 1                   1 1     1 1 1       64
65 18     1         1   1 2                     1       1 1           1   1   1 1 1                   2   1         1 1       65
66 22 1 1   2             2 1 1 1 2     1       1                 1           1           1 1           1 1   1 1       1     66
67 19 1       1                   1 1                 1     1   1 1     2       1     1       1 2 1   1           1   1       67
68 17   1                         1     1 1   2         1   1 1     2   1 2             1       1                       1     68
69 23       2 3     1   1             1               2           1 1 1             2 1       1   2 1                 1   2   69
70 18   1   1       1 1                 1 2 2         1   1           1 1   1         2                         1           1 70
71 15 1     1       1                         1           1             1             2 1     1               1 1   1   1   1 71
72 12     1                             1   1         1     1     1       1 1   1                 1   1       1               72
73 15         1       2     1                         1     1   1                       1 1 2   2             2               73
74 14   3           1   1 1         1                         1           1                       1   1     1 1   1           74
75 20             1 1   1                         1 3 1 1     1 1 1               1   1       1   1         1 2             1 75
76 16                   1   1         1         1           1 1       1           1 1   1   2           2   1       1         76
77 22 1       1 1                     1 1 1               1         1               1   1         1 2   1   1     3 2   1   1 77
78 19 1       1   1       2       1 1 1     1       1 2       1     1                           1   2             1 1         78
79 15 1         1 1         1       1 1           1       1     1                   1     1 1                 1   1       1   79
80 22                   1 1 1       1 1   2       3   1   1         1 1 2     1   1 1                           1           2 80
81 16       1     1       1     1 1             1 1       1       1           1     1 1       1           1         1   1     81
82 25           1       1         1 1     1 1             1 1         1   1       1 2         1 1   2   1 1 1     1   3   1   82
83 11         1     1   1   1             1     1                               1               2   1     1                   83
84 11   1           1   1 1   1               1             1                             1   1                           1 1 84
85 13   1     1               1         1   1       1 1 1       1   1                               1             1       1   85
86 13   1                     1       1   1 1                     1 1               1       1       1     1   1             1 86
87 11           1       1   2                               1 1 1     1             1   1                 1                   87
88 11     1                     1     1               1   1     1           2     1   1                             1         88
89 23 2     1 1             1     1   2   1   1 1           1   1 1         1     1     1       1   1   2   1   1             89
90 23   1 1     1 1     1     1 1       1   1     1         1     1     2 1 1   2 1               1   1             1   1     90
91 14     1       1   1                 1         1               1           1   1                   1     1   1       1   2 91
92 24             1     1 1       1     1   2 1       1 2           1     2                       1     1 1   1   2     2   2 92
93 15 2               1       1                     1   1                 1                 1 1 1               1 1   1   2   93
94 13                 1                 1   1     1 1   1   1         1     1             1           1             1   1     94
95 21 1 1   1                     1                     1     1   1 1   1 1         1     1     2 1 1   1     1     1     2   95
96 21     2 1 1 1     1 1     1     1   1     1 1                   3         1 1     1       1 1             1               96
97 11       1     1       1                                   1               1   1         1 1         1       1       1     97
98 23   1 1   1   2 1     1           1         1   1 1   1       1 1       1         1 1 1 1 1     1   1           1         98
99 11   1         1                     1             1                 1     1     1               1 2         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng